attels

Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijas kā atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai Nr.11.1.1.0/18/TP/001 (2019-2021)

Projekta mērķis ir Tieslietu ministrijas kapacitātes palielināšana, lai īstenotu atbildīgās iestādes pienākumu veikšanu - Eiropas Savienības fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību.

Projekta ietvaros paredzēts īstenot šādas darbības:

  1. Eiropas Savienības fondu plānošana;
  2. Eiropas Savienības fondu uzraudzība;
  3. Mācības, konferences, semināri, komitejas, darba grupas un citi pasākumi.

Projekta rezultātā Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei būs nodrošināts tehniskais atbalsts projekta īstenošanas personāla atalgošanai kopumā septiņu slodžu apmērā, būs nodrošināta Eiropas Savienības fondu plānošana un uzraudzība un projekta personāls būs piedalījies kapacitātes celšanas pasākumos.

Projekta īstenošana plānota no 2019. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim.

Kopējās plānotās projekta izmaksas ir EUR 592 119,00, no kā Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums ir EUR 503 301,00 un nacionālais līdzfinansējums ir EUR 88 818,00.

------------------------------------------

Paziņojums par līdzdalības iespējām Informatīvā ziņojuma "Pārskats par Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.-2020. gadam un Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.-2020. gadam īstenošanas plāna ieviešanas rezultātiem" izstrādes procesā (līdz 2019. gada 29.jūlijam). Pamatnostādnēs noteiktas Eiropas Sociālā fonda investīcijas un plānā noteikta Eiropas Sociālā fonda investīciju ietvaros finansēto uzdevumu izpildes gaita.

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektu par finansējuma pārdali no 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" uz 9.1.3. specifiskā atbalsta mērķi "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" izstrādes procesā (līdz 2020.gada 21.februārim).

2020.gada 13.februārī Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.299 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanas noteikumi””.

2020.gada 13.februārī Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.264 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" īstenošanas noteikumi””.

2020.gada 28.jūlijā Ministru kabinetā izskatīti un apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.299 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanas noteikumi”.

2020.gada 28.jūlijā Ministru kabinetā izskatīti un apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.264 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" īstenošanas noteikumi”

2020.gada 17.decembrī Ministru kabinetā izskatīti un apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.704 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai” īstenošanas noteikumi”.

2020.gada 17.decembrī Ministru kabinetā izskatīti un apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.264 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti” īstenošanas noteikumi”.