Saskaņā ar Tieslietu ministrijas 2018. gada 1. marta nolikuma Nr. 1-2/1 „Tieslietu ministrijas apbalvojuma nolikums” 10. punktu ar Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības rakstu un „zelta” spalvu nolemts apbalvot šādas personas:

 • Sigita Herbsta - Tieslietu ministrijas Juridiskā departamenta Tiesvedības nodaļas juriste, par pašaizliedzīgu amata pienākumu pildīšanu un nozīmīgu ieguldījumu Tieslietu ministrijas darbības tiesiskuma veicināšanā;
 • Guna Žvīgure - Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta Administratīvo tiesību nodaļas vadītāja, par pašaizliedzīgu darbu piedaloties nacionālā tiesiskā regulējuma izstrādē bēgļu plūsmas regulējama izveidē;
 • Baiba Banga -  Maksātnespējas kontroles dienesta direktora vietnieci finanšu jautājumos, par nozīmīgu ieguldījumu Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā;
 • Digna Matuzala - Maksātnespējas kontroles dienesta Administratīvā departamenta direktore, par nozīmīgu ieguldījumu Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā;
 • Ilze Pauliņa - Valsts zemes dienesta Kadastra datu kvalitātes departamenta Kadastra pārraudzības nodaļas vadītāja, par nozīmīgu ieguldījumu Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā;
 • Artūrs Pizičs - Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta Vērtēšanas analīzes nodaļas Vērtēšanas datu zinātnieks, par nozīmīgu ieguldījumu Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā;
 • Dace Mika  Tiesu administrācijas Personālvadības un juridiskā departamenta Juridiskās nodaļas vadītāja vietniecepar darba pienākumu teicamu pildīšanu publisko iepirkumu jomā un nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā;
 • Sanita Kanenberga - Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniece, par nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un darba pienākumu pašaizliedzīgu pildīšanu;
 • Iveta Vīgante - Rīgas apgabaltiesas tiesas tiesnese, par nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un darba pienākumu pašaizliedzīgu pildīšanu.

 


Saskaņā ar Tieslietu ministrijas 2018. gada 1. marta nolikuma Nr. 1-2/1 „Tieslietu ministrijas apbalvojuma nolikums” 11. punktu ar Tieslietu ministrijas II pakāpes Atzinības rakstu un „sudraba” spalvu nolemts apbalvot šādas personas:

 • Liene Jenča - Tieslietu ministrijas Eiropas lietu departamenta direktore, par būtisku ieguldījumu Tieslietu ministrijas attīstībā, godprātīgu, radošu un proaktīvu darba pienākumu pildīšanu;
 • Ilze Ārnesta - Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Eiropas Savienības fondu nodaļas vecāko referente, par darba pienākumu priekšzīmīgu, atbildīgu un pašaizliedzīgu pildīšanu, veicinot Tieslietu ministrijas attīstību;
 • Linda Vaļte -  Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Starptautisko un procesuālo tiesību nodaļas juriste, par būtisku ieguldījumu un atbildīgu darbu civilprocesa un starptautisko privāttiesību jautājumu problemātikas pētniecībā, risinājumu meklēšanā un to virzīšanā;
 • Ieva Deksne -  Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Vispārējo civiltiesību nodaļas jurists, par būtisku ieguldījumu un atbildīgu darbu civiltiesību jautājumu pētniecībā, attīstībā, problēmjautājumu risinājumu meklēšanā un to virzīšanā;
 • Nils Bīlands - Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas uzraudzības departamenta jurists, par būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un darba pienākumu priekšzīmīgu, godīgu un radošu pildīšanu;
 • Dace Mālniece - Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departamenta juriste, par būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā un darba pienākumu priekšzīmīgu, godīgu un radošu pildīšanu;
 • Agija Dobrovoļska - Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Dzimtsarakstu nodaļas juriste, par  būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā un darba pienākumu priekšzīmīgu, godīgu un radošu pildīšanu
 • Laura Mūrniece  Maksātnespējas kontroles dienesta Otrā uzraudzības departamenta direktore, par būtisku ieguldījumu Maksātnespējas kontroles dienesta un tieslietu sistēmas attīstībā;
 • Zaiga Ozoliņa  Maksātnespējas kontroles dienesta Otrā uzraudzības departamenta juriskonsulte, par būtisku ieguldījumu Maksātnespējas kontroles dienesta un tieslietu sistēmas attīstībā;
 • Artūrs Voronko - Maksātnespējas kontroles dienesta Maksātnespējas procesa nodrošinājuma departamenta direktora vietnieks, par būtisku ieguldījumu Maksātnespējas kontroles dienesta un tieslietu sistēmas attīstībā;
 • Egita Ločmele - Maksātnespējas kontroles dienesta Finanšu departamenta galveno grāmatvede, par godprātīgu darbu un darba pienākumu priekšzīmīgu un pašaizliedzīgu pildīšanu;
 • Inga Ozola - Juridiskās palīdzības administrācijas Piedziņas nodaļas vadītāja, par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu pildīšanu;
 • Elīna Laganovska - Uzņēmumu reģistra Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece, par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu izpildi un nozīmīgu ieguldījumu sankciju jautājumu risināšanā;
 • Silga Celma - Uzņēmumu reģistra Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece, par priekšzīmīgu, pašaizliedzīgu darba pienākumu pildīšanu un sadarbības veicināšanu;
 • Arturs Krastiņš - Valsts valodas centra Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departamenta vadītājs, direktora vietnieks attīstības jautājumos, par priekšzīmīgu, godīgu un radošu un radošu darbu, veicinot Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstību;
 • Emīls Kālis - Valsts probācijas dienesta Darbības analīzes un attīstības departamenta biznesa procesu analītiķis, par būtisku ieguldījumu Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā;
 • Agita Silniece - Datu valsts inspekcijas Prevencijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, par būtisku ieguldījumu Datu valsts inspekcijas un tieslietu sistēmas attīstībā;
 • Sintija Lavska - Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas Juridiskās nodaļas juriskonsulti, par būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā un starptautiskās sadarbības veicināšanu tieslietu jomā;
 • Līga Malacanova - Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās pārvaldes direktore, par būtisku ieguldījumu Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā;
 • Arvis Gustas - Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās pārvaldes Būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa vadītājs, par būtisku ieguldījumu Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā;
 • Jānis Frīdmanis - VSIA “Latvijas Vēstnesis” jurists, par būtisku ieguldījumu Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā;
 • Sandra Spulģe - VSIA “Latvijas Vēstnesis” tiesību aktu sistematizācijas speciāliste, par būtisku ieguldījumu Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā;
 • Marika Zandberga - VSIA “Latvijas Vēstnesis” informācijas korektorepar būtisku ieguldījumu Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā;
 • Ivo Beitiks - SIA “Tiesu namu aģentūra” Informācijas tehnoloģiju daļas IT pakalpojumu vadītājs, par būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un darba pienākumu priekšzīmīgu pildīšanu;
 • Gunārs Elksnis  SIA “Tiesu namu aģentūra” Datu aizsardzības speciālists-pakalpojumu sniedzējs, par būtisku ieguldījumu Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas attīstībā un atbalstu datu aizsardzības jomā;
 • Māris Kumerdanks - Tiesu administrācijas Informācijas un tehnoloģiju departamenta Informācijas sistēmu attīstības nodaļas vadītājs, par būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā un starptautiskās sadarbības veicināšanā tieslietu jomā;
 • Indra Meldere  Administratīvās apgabaltiesas tiesnese, par būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un darba pienākumu pašaizliedzīgu pildīšanu;
 • Linda Vīnkalna - Administratīvās apgabaltiesas tiesnese, par būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un darba pienākumu pašaizliedzīgu pildīšanu;
 • Aiva Daidere - Kurzemes apgabaltiesas tiesnese, par būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un darba pienākumu pašaizliedzīgu pildīšanu; 
 • Anda Brīze  Kurzemes rajona tiesas tiesnese, par būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un darba pienākumu pašaizliedzīgu pildīšanu;
 • Santa Linarde - Kurzemes rajona tiesas Kancelejas vadītāja, par būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un darba pienākumu pašaizliedzīgu pildīšanu;
 • Andri Vilmanis - Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs, par būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un darba pienākumu pašaizliedzīgu pildīšanu;
 • Dace Jansone  Rīgas apgabaltiesas tiesas tiesnese, par būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un darba pienākumu priekšzīmīgu pildīšanu;
 • Inese Strelča - Rīgas apgabaltiesas tiesas tiesnese, par būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un darba pienākumu priekšzīmīgu pildīšanu;
 • Ināra Kuzņecova - Rīgas rajona tiesas tiesnese, par būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un darba pienākumu priekšzīmīgu pildīšanu;
 • Baiba Ābele - Rīgas rajona tiesas tiesnese, par būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un darba pienākumu priekšzīmīgu pildīšanu;
 • Gundega Lapiņa - Rīgas rajona tiesas tiesnese, par būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un darba pienākumu priekšzīmīgu pildīšanu;
 • Ineta Riekstiņa - Rīgas rajona tiesas tiesnese, par būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un darba pienākumu priekšzīmīgu pildīšanu;
 • Dzintra Apine  Vidzemes apgabaltiesas tiesas tiesnese, par būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un darba pienākumu priekšzīmīgu pildīšanu;
 • Agris Bukavs  Vidzemes apgabaltiesas tiesas tiesnesis, par būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un darba pienākumu priekšzīmīgu pildīšanu;
 • Ingrīda Liepa  Vidzemes rajona tiesas tiesnese, par būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un darba pienākumu priekšzīmīgu pildīšanu;
 • Baiba Lielpētere - Vidzemes rajona tiesas tiesnese, par būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un darba pienākumu priekšzīmīgu pildīšanu;
 • Silvija Fogele - Vidzemes rajona tiesas kancelejas vadītāja vietniece, par ilggadēju priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu pildīšanu;
 • Eva Zīvarte  Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja palīdze, par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu pildīšanu.

 


Saskaņā Tieslietu ministrijas 2018. gada 1. marta nolikuma Nr. 1-2/1 „Tieslietu ministrijas apbalvojuma nolikums” 12. punktu ar Tieslietu ministrijas Goda diplomu nolemts apbalvot šādas personas:

 • Ausma Ozola  Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Kancelejas nodaļas vadītāja vietniece, par godprātīgu un radošu darbu, veicinot Tieslietu ministrijas attīstību;
 • Lita Podniece - Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta palīdze, par priekšzīmīgu un radošu darba pienākumu pildīšanu;
 • Maija Bidiņa  bijusī Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta juriste, par ieguldījumu noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas un aresta jautājuma attīstībā;
 • Ilona Sabīne Sviķe - bijusī Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta juriste, par ieguldījumu Latvijas kriminālprocesuālā regulējuma attīstībā;
 • Gunta Degle - Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juristepar godprātīgu un radošu darbu, veicinot Tieslietu ministrijas attīstību;
 • Elita Zāģere - Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departamenta lietvede, par atbildīgu un godprātīgu darba pienākumu pildīšanu;
 • Kristīne Hibnere - Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Dzimtsarakstu nodaļas juriste, par atbildīgu un godprātīgu darba pienākumu pildīšanu;
 • Arta Poiša - Tieslietu ministrijas Eiropas lietu departamenta juristepar godprātīgu, radošu darbu un pašaizliedzīgu ES jautājumu koordināciju;
 • Uldis Kārklevalks - Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Projektu plānošanas un īstenošanas nodaļas vadītājs, par darba pienākumu priekšzīmīgu, atbildīgu un pašaizliedzīgu pildīšanu, veicinot Tieslietu ministrijas attīstību;
 • Liene Rasa - Maksātnespējas kontroles dienesta Otrā uzraudzības departamenta juriskonsulte, par godprātīgu darbu un darba pienākumu priekšzīmīgu un pašaizliedzīgu pildīšanu;
 • Žanete Strode-Pastore - Maksātnespējas kontroles dienesta Otrā uzraudzības departamenta direktora vietniece, par godprātīgu darbu un darba pienākumu priekšzīmīgu un pašaizliedzīgu pildīšanu;
 • Linda Lejas-Krūmiņa - Maksātnespējas kontroles dienesta Maksātnespējas procesa nodrošinājuma departamenta juriskonsulte, par radošu, godprātīgu un pašaizliedzīgu darba pienākumu pildīšanu;
 • Santa Grunte - Maksātnespējas kontroles dienesta Pirmā uzraudzības departamenta direktora vietniece, par godprātīgu darbu un darba pienākumu priekšzīmīgu un pašaizliedzīgu pildīšanu;
 • Liene Saltupe - Maksātnespējas kontroles dienesta Pirmā uzraudzības departamenta juriskonsulte, par godprātīgu darbu un darba pienākumu priekšzīmīgu un pašaizliedzīgu pildīšanu;
 • Ilze Grandsberga - Maksātnespējas kontroles dienesta Juridiskā departamenta juriskonsulte, par godprātīgu darbu un darba pienākumu priekšzīmīgu un pašaizliedzīgu pildīšanu;
 • Lidija Vonsoviča - Maksātnespējas kontroles dienesta Administratīvā departamenta sekretāre, par godprātīgu darbu un darba pienākumu priekšzīmīgu un pašaizliedzīgu pildīšanu;
 • Zane Liepiņa - Juridiskās palīdzības administrācijas Juridiskās palīdzības nodrošinājuma nodaļas juriskonsulte, par godprātīgu un radošu darbu, veicinot valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmas attīstību;
 • Katrina Zonne - Juridiskās palīdzības administrācijas Juridiskās palīdzības nodrošinājuma nodaļas juriskonsulte, par godprātīgu un radošu darbu, veicinot valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmas attīstību;
 • Daiga Kesmina - Uzņēmumu reģistra Funkciju izpildes departamenta Komersantu un uzņēmumu reģistrācijas nodaļas vadītāja, par pašaizliedzīgu, priekšzīmīgu un profesionālu darbu un būtisku ieguldījumu Uzņēmumu reģistra attīstībā;
 • Anna Zahare - Valsts valodas centra Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departamenta Tiesību aktu tulkošanas nodaļas vadītāja, par godprātīgu un radošu darbu, veicinot Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstību un starptautisko sadarbību tieslietu jomā;
 • Rūta Briede - Valsts valodas centra Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departamenta Tiesību aktu tulkošanas nodaļas literāro redaktore, par godprātīgu un radošu darbu, veicinot Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstību un starptautisko sadarbību tieslietu jomā;
 • Ernests Grietens - Valsts valodas centra Valodas kontroles departamenta juriskonsults, par godprātīgu un radošu darbu, veicinot Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstību un starptautisko sadarbību tieslietu jomā;
 • Ligita Aitova  Valsts probācijas dienesta Kurzemes reģiona teritoriālas struktūrvienības Saldus nodaļas probācijas speciāliste, par godprātīgu un radošu darbu, veicinot Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstību un starptautisko sadarbību tieslietu jomā;
 • Ieva Žeimunde  Datu valsts inspekcijas Juridiskās nodaļas juriste, par radošu, godprātīgu un pašaizliedzīgu darba pienākumu pildīšanu;
 • Ludmila Kamkina - Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas Finanšu nodaļas grāmatvede, par godprātīgu un radošu darbu, veicinot ministrijas un tieslietu sistēmas attīstību;
 • Mārtiņš Riežnieks  Valsts zemes dienesta Kadastra departamenta Būvju metodikas nodaļas vadošais metodikas eksperts, par ilggadēju, godprātīgu un radošu darbu;
 • Nora Kalmane - Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās pārvaldes Būvju daļas vadītāja, par godprātīgu, ilggadēju, pašaizliedzīgu un profesionālu darbu;
 • Kristaps Tralmaks - Valsts zemes dienesta Juridiskā departamenta Normatīvo aktu un līgumu nodaļas vadītājs, par sadarbību un atbalstu ministrijas funkciju un uzdevumu īstenošanā;
 • Dace Pļavniece - Valsts zemes dienesta Pakalpojumu dizaina departamenta direktora vietniece, par sadarbību un atbalstu ministrijas funkciju un uzdevumu īstenošanā;
 • Anžela Simanova - Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās pārvaldes Būvju daļas 2.sektora vecākā būvju kadastrālās uzmērīšanas speciāliste, par ilggadēju godprātīgu un radošu darbu, veicinot ministrijas un tieslietu sistēmas attīstību;
 • Olga Ziskina  Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās pārvaldes kadastra daļas vadītāja, par ilggadēju godprātīgu un radošu darbu, veicinot ministrijas un tieslietu sistēmas attīstību;
 • Viesturs Upenieks  - VSIA “Latvijas Vēstnesis” automašīnas vadītājs un saimniecības pārzinis, par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu pildīšanu;
 • Veronika Boiko  Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu nama tiesneša palīdze, par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu pildīšanu;
 • Angelina Joņica  Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu nama tiesneša palīdze, par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu pildīšanu;
 • Ieva Neimane  Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu nama tiesneša palīdze, par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu pildīšanu;
 • Ērika Sutina -  Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu nama tiesneša palīdze, par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu pildīšanu;
 • Kristīne Cimmermane - Daugavpils tiesas tiesneša palīdze, par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu pildīšanu;
 • Lolita Dūdele - Daugavpils tiesas tiesneša palīdze, par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu pildīšanu;
 • Līga Skalde - Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja palīdze, par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu pildīšanu;
 • Dace Soma - Latgales apgabaltiesas tiesas sēžu sekretāripar ilggadēju priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu pildīšanu;
 • Juta Šuvcāne - Vidzemes apgabaltiesas tiesneša palīdze, par ilggadēju priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu pildīšanu;
 • Anete Zviedre - Vidzemes rajona tiesas tiesneša palīdze, par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu pildīšanu;
 • Regīna Upmane - Rīgas pilsētas tiesas tiesas konsultante, par ilggadēju priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu pildīšanu.

 


Saskaņā Tieslietu ministrijas 2018. gada 1. marta nolikuma Nr. 1-2/1 „Tieslietu ministrijas apbalvojuma nolikums” 13. punktu ar Tieslietu ministrijas Pateicības rakstu nolemts apbalvot šādas personas:

 • Inguna Preisa  Zemgales apgabaltiesas tiesnese, par nozīmīgu ieguldījumu tieslietu ministrijas funkciju un uzdevumu īstenošanā un starptautiskās sadarbības veicināšanu tieslietu jomā;
 • Anna Skrjabina - Tiesu administrācijas Eiropas Sociālā fonda projekta vadītāja, par nozīmīgu ieguldījumu tieslietu ministrijas funkciju un uzdevumu īstenošanā un starptautiskās sadarbības veicināšanu tieslietu jomā;
 • Anastasija Jumakova - Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departamenta direktora vietniece, par nozīmīgu ieguldījumu tieslietu ministrijas funkciju un uzdevumu īstenošanā un būtisku ieguldījumu bērnu tiesību aizsardzībā ārvalstīs;
 • Dace Daugule Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Starptautisko un privāttiesību nodaļas juriste, par būtisku ieguldījumu un atbalstu bāriņtiesu reformas īstenošanā un tiesiskā regulējuma izstrādē;
 • Kristīne Alberinga - Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juriste, par būtisku ieguldījumu un atbalstu bāriņtiesu reformas īstenošanā un tiesiskā regulējuma izstrādē;
 • Jolanta Laura - Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta Administratīvās atbildības politikas nodaļas vadītājapar profesionālo ieguldījumu un atbalstu audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - ievietošana izglītības korekcijas iestādē – pilnveidošanā;
 • Ilona Linde - Valsts probācijas dienesta vadītāja vietniece, par būtisku ieguldījumu bērnu tiesību aizsardzībā;
 • Andra Reinfelde - Valststiesību departamenta Starptautisko publisko tiesību nodaļas juriste,par būtisku ieguldījumu starptautisko tiesību izpētē saistībā ar agresorvalsts starptautiskās atbildības jautājumiem un sankciju piemērošanu;
 • Ingrīda Reizina -Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta Politikas izstrādes un reliģijas lietu nodaļas vadītāja vietniece, par godprātīgu un radošu darbu, veicinot tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstību;
 • Margarita Baumane - Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta Politikas izstrādes un reliģijas lietu nodaļas juristepar godprātīgu un radošu darbu, veicinot tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstību;
 • Laura Šileikiste - Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta Kriminālsodu izpildes politikas izstrādes nodaļas juristepar godprātīgu un radošu darbu, veicinot tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstību;
 • Diāna Škavronska -Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta Kriminālsodu izpildes politikas izstrādes nodaļas juriste, par godprātīgu un radošu darbu, veicinot tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstību;
 • Vita Studente - Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta Kriminālsodu izpildes politikas izstrādes nodaļas juriste, par godprātīgu un radošu darbu, veicinot tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstību;
 • Raimonds Apinis - Valsts tiesu ekspertīžu biroja vadītāja vietnieks, par ieguldījumu tiesu ekspertīžu sistēmas attīstībā, piesaistot ES finanšu instrumenta projektus;
 • Alla Ličkovska - Maksātnespējas kontroles dienesta direktora vietniece uzraudzības jautājumos, par būtisku ieguldījumu Maksātnespējas kontroles dienesta attīstībā un starptautiskās sadarbības veicināšanu tieslietu jomā;
 • Sandra Celma  Maksātnespējas kontroles dienesta Maksātnespējas procesa nodrošinājuma departamenta direktore, par godprātīgu un radošu darbu, veicinot tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstību;
 • Anda Ērgle-Bīmane - Valsts zemes dienesta Finanšu departamenta direktore, par sadarbību un atbalstu ministrijas funkciju un uzdevumu īstenošanā;
 • Ilze Piševa - Tiesu administrācijas Informācijas sistēmu un tehnoloģiju departamenta Informācijas sistēmu attīstības nodaļas vadītāja vietniece, par priekšzīmīgu un godprātīgu darba pienākumu izpildi, veicinot tieslietu sistēmas attīstību;
 • Ilze Celmiņa - Rīgas apgabaltiesas tiesnese, par godprātīgu un radošu darbu, veicinot tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstību;
 • Ingūna Amoliņa - Rīgas apgabaltiesas tiesnese, par godprātīgu un radošu darbu, veicinot tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstību;
 • Ināra Zariņa - Rīgas rajona tiesas tiesnese, par godprātīgu un radošu darbu, veicinot tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstību;
 • Teiksma Cīrule - Zemgales rajona tiesas tiesnese, par godprātīgu un radošu darbu, veicinot tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstību.