Tieslietu ministrija organizē apmācību kursu  Eiropas Komisijas programmas „Civiltiesības” 2007. gada darbības programmas projekta „Civiltiesību jaunākās un nākotnes attīstības tendences Eiropas Savienības ietvaros” ietvaros

Pasākuma programma

Tieslietu ministrija 2008. gada 18. decembrī parakstīja granta līgumu Nr. JLS/CJ/2007-1/06 ar Eiropas Komisiju par Eiropas Komisijas īpašās programmas „Civiltiesības” 2007. gada darbības programmas projekta „Jaunākie un turpmākie notikumi Eiropas Savienībā civiltiesību jomā” (turpmāk – projekts) ieviešanu.
Projekta ietvaros Tieslietu ministrija organizēs četru dienu starptautisku apmācību kursu „Pārrobežu tiesvedība civillietās – Eiropas maksājuma rīkojums un Eiropas procedūra maza apmēra prasībām”, kas notiks š.g. 29., 30., 31. martā un 1. aprīlī.
Apmācību kursa mērķis ir veicināt zināšanas un sapratni par Eiropas Savienības tiesību instrumentiem, kas ievieš autonomas, Eiropas līmeņa tiesvedības kārtības civillietās – Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru (Regula EK Nr. 1896/2006 ) un Eiropas procedūru maza apmēra prasībām (Regula EK Nr.861/2007 ).
Ņemot vērā jautājumu, kas saistīti ar ārvalsts likuma piemērošanu, komplekso dabu, līdz šim nelielo pieredzi ārvalsts likuma piemērošanā pārrobežu strīdos un samērā vienkāršoto pieeju šim jautājumam, šobrīd gan tiesas, gan praktizējošie juristi ne pārāk bieži saskaras ar lietām, kurās nepieciešama ārvalsts likuma piemērošana. Līdz ar to apmācības par šo Eiropas Savienības instrumentu noteikumiem un darbību ir būtiskas, lai sekmētu mērķa grupas izpratni par šo instrumentu piemērošanu.
Apmācību kursa pirmajā daļā tiks apskatīti Regulas EK Nr. 1896/2006 un Regulas EK Nr.861/2007 vispārējie principi un piemērošanas priekšnoteikumi. Savukārt apmācību kursa otrajā daļā paredzēts uzsvērt abu minēto Eiropas Savienības tiesību instrumentu mijiedarbību ar Civilprocesa likumu, kā arī apskatīt jaunākos un turpmāk paredzētos grozījumus Civilprocesa likumā, lai nodrošinātu Regulas EK Nr. 1896/2006 un Regulas EK Nr.861/2007 sekmīgu īstenošanu Latvijā.
Lekcijas un darba grupas vadīs Latvijas eksperti, kuri specializējas Eiropas starptautiskajās privāttiesībās.
Projekta un tai skaitā apmācību kursa ieviešanā ministrija ir piesaistījusi vairākus partnerus, lai nodrošinātu sekmīgu projekta ieviešanu:
•    Rīgas Juridiskā augstskola;
•    Lord Slynn of Hadley Eiropas tiesību fonds;
•    Dženovas universitāte;
•    SIA „Corporate Harmony”.

Katras dienas apmācību kursā plānots piedalīties apmēram 30 dalībniekiem. Apmācību kursa mērķa grupa ir tiesneši, advokāti, tiesu izpildītāji, praktizējoši juristi, augstākās izglītības iestāžu un valsts pārvaldes iestāžu pārstāvji.

Pasākuma programma

9:00 – 9:10                          Apmācību kursa atklāšana
Tieslietu ministrijas pārstāvis

9:10 – 10:20                       Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1896/2006 (2006. gada 12. decembris), ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru – vispārējs apskats un piemērošanas priekšnoteikumi, Latvijas perspektīva.
Dagnija Palčevska, Anna Skrjabina, Tieslietu ministrija

10:20 – 10:40                       Kafijas pauze

10:40 – 12:00                      Lekcijas turpinājums
Dagnija Palčevska, Anna Skrjabina, Tieslietu ministrija

12:00 – 13:00                       Pusdienas

13:00 – 14:10                     Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 861/2007 (2007. gada 11. jūlijs), ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām – vispārējs apskats un piemērošanas priekšnoteikumi, Latvijas perspektīva.
Anita Zikmane, Tieslietu ministrija

14:10 – 14:30                       Kafijas pauze           

14:30 – 15:50                      Lekcijas turpinājums
Anita Zikmane, Tieslietu ministrija