This publication has been produced within the project JUST/2013/JCIV/AG/4691 „The Court of Justice of the European Union and its case law in the area of civil justice” with the financial support of the Civil Justice Programme of the European Union. The contents of this publication are sole responsibility of the Ministry of Justice of Latvia and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.”

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Komisijas īpašās programmas "Civiltiesības" finansiālu atbalstu projekta nr. JUST/2013/JCIV/AG/4691 „Eiropas Savienības Tiesa un tās judikatūra pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās” ietvaros. Par  publikācijas saturu ir atbildīga Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Komisijas viedokli.

 

Šā gada 17. septembrī notika projekta „Eiropas Savienības Tiesa un tās judikatūra pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās” pirmā vadības komitejas sanāksme.

Šīs sanāksmes mērķis bija klātienē iepazīties ar projekta komandu, līdz šim paveikto projekta īstenošanas nodrošināšanai un apstiprināt pētnieku izstrādāto metodoloģiju projektus, kā arī vienoties par piecu pieredzes apmaiņas vizīšu organizēšanu rekomendāciju un pētījuma izstrādei.

Projekta laikā no 2014.gada oktobra līdz decembrim pieredzes apmaiņas vizītes tiks organizēta uz šādām Eiropas Savienības dalībvalstīm – Latvija, Ungārija, Zviedrija, Vācija un Lielbritānija. Plānots, ka pieredzes apmaiņas vizītēs piedalīsies Latvijas Tieslietu ministrijas pārstāvji, tiesneši un to palīgi, kas iepazīsies ar tiesu darbu citās dalībvalstīs un dalīsies praktiskā pieredzē par Eiropas Savienības judikatūras pārņemšanu un piemērošanu, kā arī kontroli pār minētajām procedūrām civiltiesību jomā.

Šodienas sanāksmē bez Tieslietu ministrijas pārstāvjiem piedalījās arī pārstāvji no zvērinātas advokātes Ingas Kačevskas biroja, kas sadarbībā ar projekta partneriem izstrādās rekomendācijas un vadlīnijas „Efektīva ES tiesību aktu pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās izstrāde, pārņemšana, ieviešana un piemērošana” un pētījumu „ES Tiesas un tās judikatūras pārobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās ietekme uz nacionālajām tiesām un iestādēm”. Tāpat sanāksmē piedalījās projekta partneri no Ungārijas Tieslietu ministrijas un Lielbritānijas Tieslietu ministrijas kā balsstiesīgie dalībnieki.

Plašāka informācija par projektu atrodama Tieslietu ministrijas mājaslapā.

 

 

 

Laura Majevska

Tieslietu ministrijas

Administratīvā departamenta

Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Tālrunis: 67036738, 28363725

E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv