Uzsākts projekts “Atbalsts parādu restrukturizācijai Latvijā”

Latvijas iestādes ir paziņojušas par jauniem soļiem, lai stiprinātu maksātnespējas procedūras valstī, pievēršot lielāku uzmanību parādu pārstrukturēšanai un pārrobežu maksātnespējai.

Pasākumi, kuru mērķis ir vēl vairāk stiprināt vispārējo ekonomiku, balstās uz progresu, ko Latvija jau ir sasniegusi reformās, kas veiktas maksātnespējas procesa administratoru profesijā.

Pēdējo gadu laikā Latvijā ir ieguldīts liels darbs, lai palīdzētu atrisināt dažādus jautājumus maksātnespējas jomā. Nākamais solis ir koncentrēties uz mehānismiem, kas parādniekiem sniedz otro iespēju atjaunot vai saglabāt to līdzdalību ekonomiskajos procesos.

Šim nolūkam Tieslietu ministrija 20. septembrī uzsāka jaunu projektu, kura mērķis ir stiprināt atbalstu parādu restrukturizācijai un uzlabot pušu spējas administrēt pārrobežu maksātnespējas procedūras.

Projektu finansē Eiropas Savienība, izmantojot Strukturālo reformu atbalsta programmu, un īsteno Eiropas Restrukturizācijas un attīstības banka (ERAB) sadarbībā ar Eiropas Komisiju un ar PwC Latvija vadīta finanšu un juridisko ekspertu konsorcija atbalstu. Projekts:

  • apzinās normatīvā regulējuma vai tā piemērošanas problēmas, kas kavē parādu restrukturizāciju Latvijā, padziļināti pārskatot esošo praksi,
  • izstrādās stratēģijas un mehānismus, lai jau agrīnā posmā stiprinātu un veicinātu parādu pārstrukturēšanas izmantošanu, tostarp vadlīnijas par labāko praksi lēmumu pieņemšanā finansiālās grūtībās nonākušiem uzņēmumiem,
  • apmācīs galvenās ieinteresētās personas, proti, tiesnešus, maksātnespējas procesa administratorus un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas parādu pārstrukturēšanā un pārrobežu maksātnespējā,
  • palielinās valsts un privātā sektora informētību par parādu pārstrukturēšanas priekšrocībām.

Projekta īstenošanas ietvaros tiks pievērsta īpaša uzmanība nu jau spēkā esošajai Pārstrukturēšanas un maksātnespējas direktīvai, kas Latvijai un citām Eiropas Savienības dalībvalstīm jāievieš līdz 2021. gada 17. jūlijam. Šīs jaunās direktīvas mērķis ir sekmēt iekšējā tirgus pienācīgu darbību un novērst šķēršļus, kuri liedz īstenot kapitāla brīvu apriti un brīvību veikt uzņēmējdarbību un kuru rašanās cēlonis ir atšķirības, kas pastāv valstu tiesību aktos un procedūrās.

Šīs direktīvas nolūks ir, neskarot darba ņēmēju pamattiesības un brīvības, novērst šādus šķēršļus, nodrošinot, ka pastāvētspējīgiem uzņēmumiem un uzņēmējiem, kas nonākuši finansiālās grūtībās, ir pieejams iedarbīgs valsts preventīvās pārstrukturēšanas regulējums. Pēdējais ļaus tiem turpināt darbību, nodrošinās, ka uzņēmēji, kuri ir maksātnespējīgi vai ar pārmērīgām parādsaistībām, var izmantot pilnīgu parādsaistību dzēšanu, un ka tiek uzlabots ar pārstrukturēšanu, maksātnespēju un parādsaistību dzēšanu saistīto procedūru efektivitāte, it īpaši attiecībā uz patērēto laiku.

Projekts tiks īstenots 18 mēnešu laikā. Nākamie soļi ietver konsultācijas ar valsts un privātajām ieinteresētajām pusēm, kas iesaistītas parāda restrukturizācijā, un ziņojumu, kurā analizētas visas nepieciešamās reformu jomas pašreizējā parāda restrukturizēšanas sistēmā, tostarp direktīvas rezultātā.

 

 

 

"Support for debt restructuring in Latvia" project launched

The Latvian authorities have unveiled new steps to bolster insolvency procedures in the country, putting a stronger focus on debt restructuring and cross border insolvencies.

The measures, aimed at further strengthening the overall economy, build on the progress Latvia has already achieved in reforms made within the profession of insolvency practitioners.

Latvia has been investing heavily in helping resolve various issues in the area of insolvency in recent years. The next step is to focus on mechanisms allowing debtors a second chance to rebuild or maintain their participation in economic processes.

To this end, the Ministry of Justice launched a new project on 20 September aimed at strengthening support for debt restructuring and improving the capacity of parties to administer cross-border insolvency proceedings.

The project is funded by the European Union through the Structural Reform Support Programme and is implemented by the EBRD, in cooperation with the European Commission, and with the support of a consortium of financial and legal experts led by PwC Latvia. The project will:

  • identify legislative or implementation issues hindering debt restructuring in Latvia with an in-depth review of existing practices
  • develop strategies and mechanisms to strengthen and encourage the use of debt restructuring at an early stage, including guidelines on best practices in decision-making for businesses in financial difficulties
  • train key stakeholders, namely judges, insolvency practitioners and those supervising legal protection proceedings in debt restructuring and cross-border insolvency
  • raise awareness among the public and private sectors of the benefits of debt restructuring.

As part of the implementation of the project, particular attention will be paid to the existing Restructuring and Insolvency Directive, which is to be implemented by Latvia and other member states of the European Union by 17 July 2021. The objective of this new directive is to contribute to the proper functioning of the internal market and remove obstacles to the exercise of free movement of capital and freedom of establishment, which result from differences between national laws and procedures.

Without affecting workers' fundamental rights and freedoms, the directive aims to remove such obstacles by ensuring that viable enterprises and entrepreneurs that are in financial difficulties have access to effective national preventive restructuring frameworks. The latter will enable them to continue operating; and ensure that insolvent or over-indebted entrepreneurs can benefit from a full discharge of debt; and that the effectiveness of procedures concerning restructuring, insolvency and discharge of debt is improved, particularly concerning time taken.

The project will be carried out over a period of 18 months. Next steps include consultations with public and private stakeholders involved in debt restructuring and a report analysing any necessary areas of reform in the existing debt restructuring framework, including as a result of the directive.