Eiropas Savienības teritorijā spriedumus civillietās un komerclietās iespējams atzīt un izpildīt saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 44/2001 jeb Briseles I regulasRegula (ES) Nr.1215/2012 jeb Briseles Ibis regula noteikumiem vai saskaņā ar Regulas (EK) Nr.805/2004 (Eiropas izpildes rīkojums) noteikumiem (vairāk skatīt šeit). Gan Briseles I regulas, gan Brisele Ibis regulas  1.panta 2.punkta d) apakšpunkts, gan Eiropas izpildes rīkojuma regulas 2.panta 2.punkta d) apakšpunkts nosaka, ka tās nepiemēro attiecībā uz šķīrējtiesu jautājumiem. Tātad Eiropas Savienības tiesību akti par spriedumu atzīšanu un izpildi nav piemērojami šķīrējtiesu nolēmumiem. Latvijas šķīrējtiesu spriedumi gan Eiropas Savienības dalībvalstīs, gan citās valstīs atzīstami un izpildāmi saskaņā ar 1958.gada 10.jūnija Ņujorkas Konvenciju par ārvalstu šķīrējtiesu nolēmumu atzīšanu un izpildīšanu (ja minētā konvencija ir spēkā attiecīgajā valstī) un saskaņā ar izpildes valsts nacionālo regulējumu par ārvalsts šķīrējtiesu nolēmumu izpildi. Papildu informāciju saistībā ar konvenciju un tās līgumslēdzējām valstīm varat iegūt Apvienoto Nāciju Organizācijas Starptautiskās tirdzniecības tiesību komisijas (UNCITRAL) interneta vietnē un Ņujorkas Konvencijas oficiālajā mājas lapā.