Atbilstoši likumam „Par valsts kompensāciju cietušajiem” valsts kompensāciju izmaksāšana tiek nodrošināta personām, kuras Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā ir atzītas par cietušajiem, par tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto morālo aizskārumu, fiziskajām ciešanām vai mantisko zaudējumu, ja noziedzīgā nodarījuma rezultātā iestājusies personas nāve vai cietušajam nodarīti smagi vai vidēja smaguma miesas bojājumi, aizskarta cietušā tikumība vai cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris, vai cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu.

Informācija par valsts kompensācijas saņemšanas iespējām atrodama ŠEIT.

Juridiskās palīdzības administrācija atrodas Rīgā, Pils laukumā 4.

­Informācija atrodama arī portālā Latvija.lv­

 

Aktuāli tiesību akti:

Likumi:

Likums „Par valsts kompensāciju cietuš”ajiem

Ministru kabineta noteikumi:

Noteikumi par valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapas paraugu

Valsts kompensācijas reģistra noteikumi

Eiropas savienības normatīvie akti:

2004/80/EK: Padomes Direktīva (2004.gada 29.aprīlis) par kompensāciju noziegumos cietušajiem

2006/337/EK: Komisijas Lēmums (2006.gada 19.aprīlis), ar ko nosaka standarta veidlapas pieteikumu un lēmumu nosūtīšanai saskaņā ar Padomes Direktīvu 2004/80/EK par kompensāciju noziegumos cietušajiem

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2012/29/ES (2012.gada 25.oktobris), ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus un aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/220/TI