Tiesisko pamatu personas vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņai noteic  Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums (turpmāk – likums).

 

Personas, kuras var mainīt vārdu, uzvārdu vai tautības ierakstu

 • Vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) var mainīt no 15 gadu vecuma:
 1. Latvijas Republikas pilsonis;
 2. Latvijas Republikas nepilsonis;
 3. bezvalstnieks, kuram šis statuss piešķirts Latvijas Republikā.
 • Jaunākas personas vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) var mainīt, ja viens no nepilngadīgas personas vecākiem, vai abi vecāki, ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.
 • Tautības ierakstu var mainīt no 15 gadu vecuma:
 1. Latvijas Republikas pilsonis;
 2. Latvijas Republikas nepilsonis;
 3. bezvalstnieks, kuram šis statuss piešķirts Latvijas Republikā;
 4. persona, kura Latvijas Republikā uzturas ar derīgu uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, un vēlas iegūt tautību "latvietis" vai "lībietis (līvs)".

 

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iemesli

 • Vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) var mainīt, ja pastāv kāds no šiem iemesliem:
 1. vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā;
 2. persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu.  Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu;
 3. persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu;
 4. persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā;
 5. persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu;
 6. personai mainīts dzimums;
 7. viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.
 8. persona vēlas iegūt mātes vai tēva uzvārdu
 • Tautības ierakstu var mainīt pret savu tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās (uz vecāku un vecvecāku tautību) vienu reizi.

 

Vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas iesniegums

Vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas iesniegumu var iesniegt:

 • nosūtot no oficiālās elektroniskās adreses (E-adrese), norādot adresātu “Tieslietu ministrija”.
 • klātienē pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā  vai tuvākajā Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu;
 • Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā;
 • nosūtot uz e-pastu dzimts.dep@tm.gov.lv, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu;
 • nosūtot portālā latvija.gov.lv, norādot adresātu Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments (sadaļā Ienākt Mana Latvija.lv ievietots iesniegums);   
 • nosūtot pa pastu: Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments, Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536;

Iesnieguma veidlapas paraugu noteic Ministru kabineta 2022. gada 22. marta noteikumi Nr. 183 “Noteikumi par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesnieguma veidlapu”.

! Vēršam uzmanību - ja persona uzsākusi laulības šķiršanas procesu, iesniegums par vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņu likumā noteiktajā kārtībā iesniedzams tad, kad laulības šķiršanas process noslēdzies.

 

Nepieciešamie dokumenti vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņai

 • Personai vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas iesniegumam ir jāpievieno šādi dokumenti:
 1. ja vārdu vai uzvārdu (vārda un uzvārda) maina nepilngadīga persona – vecāku rakstveida piekrišanu. Nav nepieciešama tā vecāka rakstveida piekrišana, kurš notiesāts par tīša smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu;
 2. ja vārdu vai uzvārdu maina nepilngadīga persona, kura ir aizbildnībā — aizbildņa rakstveida piekrišanu un bāriņtiesas lēmumu par vārda vai uzvārda maiņas atbilstību bērna interesēm;
 3. ja kāds no civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentiem ir sastādīts ārvalstī, persona, iesniedzot vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas iesniegumu, uzrāda ārvalstī izdotos dokumentus (proti, dokumentu par dzimšanu, par laulības noslēgšanu, par nepilngadīgā bērna dzimšanu), kas ir noformēti atbilstoši Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumu Nr. 291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā" noteiktajai kārtībai vai ar notariāli apliecinātu tulkojumu atbilstoši Valsts valodas likuma 10. panta trešajai daļai;
 4. ja vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas iemesls ir apgrūtina iekļaušanos sabiedrībā – argumentētu skaidrojumu, kāpēc esošais vārds vai uzvārds (vārds un uzvārds) apgrūtina iekļauties sabiedrībā, un kā izvēlētais vārds vai uzvārds (vārds un uzvārds) veicinās iekļaušanos sabiedrībā;
 5. ja vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas iemesls ir personas dzimuma maiņa, jāuzrāda ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdots medicīnas dokumentu, kas apliecina daļēju vai pilnīgu dzimuma maiņu.

! Iesniedzot iesniegumu par vārda vai uzvārda maiņu lūgums nepievienot personas apliecinošo dokumentu kopijas!

 

Nepieciešamie dokumenti tautības ieraksta maiņai

 • Tautības ieraksta maiņas iesniegumam jāpievieno:
 1. ja tautības ierakstu maina nepilngadīga persona – vecāku rakstveida piekrišanu;
 2. ja tautības ierakstu maina nepilngadīga persona, kura ir aizbildnībā — aizbildņa rakstveida piekrišanu un bāriņtiesas lēmumu par tautības ieraksta maiņas atbilstību bērna interesēm;
 3. ja tautības ierakstu vēlas mainīt pret tautības ierakstu "latvietis" – izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, bet gadījumos, ja persona ir 1.grupas invalīds, kam invaliditāte piešķirta bez termiņa ierobežojuma, 2. vai 3. grupas redzes, dzirdes vai runas invalīds vai ir vecāka par 75 gadiem, — izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina vidējai (otrajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi;
 4. ja kāds no civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentiem ir sastādīts ārvalstī, persona, iesniedzot tautības ieraksta maiņas iesniegumu, uzrāda ārvalstī izdotos dokumentus, proti, dzimšanas apliecību, arī tēva vai mātes dzimšanas apliecību vai izrakstu no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumentus, kuri apstiprina šo personu tautību. Dokumentam, kurš izdots ārvalstīs, jāpievieno Ministru kabineta noteiktajā kārtībā (Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumi Nr. 291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā" vai notariāli apliecināts tulkojums atbilstoši Valsts valodas likuma 10. panta trešajai daļai;
 5. ja tautības ierakstu vēlas mainīt pret tautības ierakstu “lībietis (līvs)” – lībiešu (līvu) organizācijas atzinumu par personas etnisko izcelsmi, un ar citiem dokumentiem etnisko izcelsmi nav iespējams pierādīt.

! Iesniedzot iesniegumu par tautības ieraksta maiņu lūgums nepievienot personas apliecinošo dokumentu kopijas!

 

Valsts nodeva

 • Valsts nodeva par vārda maiņu ir 71 euro, par uzvārda maiņu – 71 euro un par tautības ieraksta maiņu – 71 euro (jāsamaksā iesniedzot iesniegumu). Valsts nodeva maksājama tās iestādes kontā, kurā tiek iesniegts iesniegums. Ja iesniegums tiek iesniegts Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā, izmantojami šādi maksājuma rekvizīti:

Valsts Kase

Reģ. Nr.90000050138

Saņēmējs: Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konts:LV83TREL1060000919900

Maksājuma mērķis: par (vārds, uzvārds) vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu

 • Valsts nodeva nav jāmaksā:
 1. ja viens no nepilngadīgās personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu;
 2. ja persona pašreizējo tautības ierakstu vēlas mainīt pret tautības ierakstu “lībietis (līvs)”.

 

Vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņu atsaka, ja:

 1. persona ir sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;
 2. personas vārda vai uzvārda ieraksta maiņas iemesls neatbilst nevienam no likumā uzskaitītajiem iemesliem;
 3. persona nav iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus;
 4. persona nav samaksājusi valsts nodevu.

 

Tautības ieraksta maiņu atsaka, ja:

 1. persona pēc pilngadības sasniegšanas tautības ierakstu jau ir mainījusi;
 2. dokumenti nepierāda personas radniecības saites un radniecības pakāpi ar personu, kuras tautību vēlas iegūt;
 3. persona nav iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus;
 4. persona nav samaksājusi valsts nodevu.

 

Dokuments, kas apliecina vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu

 • Lēmumu par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu vai atteikumu mainīt pieņem viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā.
 • Lēmums adresātam tiek nosūtīts pa pastu ierakstītā sūtījumā uz iesniegumā norādīto adresi vai elektroniski, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai oficiālajā elektroniskajā adresē.
 • Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, kā to nosaka Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmā daļa. Atbilstoši Paziņošanas likuma 10.  panta otrajai daļai, kas uz Eiropas Savienības dalībvalsti nosūtīts ierakstītā pasta sūtījumā, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā, bet uz citām valstīm uzskatāms par paziņotu trīs nedēļas pēc dokumenta nodošanas pasta pakalpojumu sniegšanas vietā.
 • Lēmums par atļauju mainīt tautības ierakstu apliecina tautības ieraksta maiņas tiesiskumu.
 • Pēc vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas saskaņā ar likuma 10. pantu , lai saņemtu jaunu personu apliecinošu dokumentu, 30 dienu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par atļauju mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), šis lēmums jāiesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē  vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā.

 

Noderīgi:

Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta adrese:

Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536, Latvija

e-pasts: dzimts.dep@tm.gov.lv

Konsultāciju var saņemt telefoniski: +371 67830690, +371 67830688; +371 67216032, +371 67830681

E-adrese.