Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.271 „Noteikumi par izvērtēšanas ziņojumā iekļaujamās informācijas apjomu un tā sastādīšanas un sniegšanas kārtību” (turpmāk – projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politikas joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ar brīvības atņemšanu notiesātās personas, šo personu ģimenes locekļi.

Nevalstiskās organizācijas, kuras darbojas notiesāto personu vai bijušo notiesāto tiesisko interešu aizstāvības jomā.

Citas fiziskas personas un nevalstiskās organizācijas.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Saeima 2014.gada 2.oktobrī un 16.oktobrī ir pieņēmusi šādus likumus: Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā, Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā, Grozījumi Krimināllikumā un Grozījumi Kriminālprocesa likumā. Minētie likumi stājas spēkā 2015.gada 1.februārī un paredz ieviest Latvijā elektroniskās uzraudzības institūtu. Elektroniskā uzraudzība tiks piemērota nosacīti pirms termiņa no brīvības atņemšanas soda izciešanas atbrīvotām personām. Tādēļ ir nepieciešams izstrādāt grozījumus pašreiz spēkā esošajos Ministru kabineta 2011. gada 5. aprīļa noteikumos Nr. 271 „Noteikumi par izvērtēšanas ziņojumā iekļaujamās informācijas apjomu un tā sastādīšanas un sniegšanas kārtību”, lai paredzētu kārtību, kādā tiek sastādīti izvērtēšanas ziņojumi par personām, kuras pretendē uz nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu ar elektroniskās uzraudzības noteikšanu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projekta saskaņošana ar Tieslietu ministrijas struktūrvienībām un citām iesaistītajā institūcijām uzsākta 2014.gada 27.novembrī.

Paredzētais projekta izstrādes pabeigšanas termiņš 2015.gada 14.janvāris.

7.

Dokumenti

Projekts – TMNot_261114_groz_IZ_VPD

Anotācija – TMAnot_261114_groz_IZ_VPD

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības līdzdalības veids, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.punktam – Sabiedriskā apspriede (sanāksme).

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedriskā apspriede (sanāksme) norisināsies 2014.gada 18.decembrī plkst.14.00 Valsts probācijas dienesta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 91.

Pieteikumus līdzdalībai sabiedriskajā apspriedē (sanāksmē) sūtīt uz e-pastu andris.stengrevics@vpd.gov.lv līdz 2014.gada 16.decembra plkst.14.00, norādot sabiedriskās apspriedes (sanāksmes) dalībnieka vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Andris Stengrevics, 67021103, andris.stengrevics@vpd.gov.lv