1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra noteikumos Nr.143 „Kārtība, kādā publiskos dokumentus pārvērš elektroniskā formā”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Kultūras politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa ir publiskas personas un iestādes, kuras veic dokumentu pārvēršanu elektroniskā formā glabāšanai elektroniskā vidē, kā arī to nodarbinātie.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekta mērķis ir noteikt, ka pirms dokumenta pārvēršanas elektroniskā formā no dokumenta var izņemt dažādus sastiprinājuma elementus, ja tādējādi dokumenta saturs nevar tikt bojāts. Šādu dokumentu pēc pārvēršanas elektroniskā formā var glabāt papīra formā, to atkārtoti nesastiprinot.

Arhīvu likuma 9.panta pirmā daļa noteic, ka Latvijas Nacionālajam arhīvam un institūcijām ir tiesības publiskos dokumentus pārvērst elektroniskā formā glabāšanai elektroniskā vidē. Publiskā dokumenta pārvēršanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra noteikumi Nr.143 „Kārtība, kādā publiskos dokumentus pārvērš elektroniskā formā” (turpmāk – MK noteikumi Nr.143).

Normatīvajos aktos ir noteikti dokumentu veidi, kuriem ir obligāta cauršūšana (piemēram, Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi” 60.punkts paredz dokumentu atvasinājumu cauršūšanu, lai garantētu apliecinātu dokumentu atvasinājumu integritātes saglabāšanu).

Tomēr normatīvajos aktos nav noteikts, kā būtu jārīkojas ar cauršūtiem dokumentiem to pārvēršanas procesā glabāšanai elektroniskā vidē, proti, vai pārvēršanas procesā drīkst cauršuvumu atvērt, lai dokumentu pārvēršanas process būtu ātrāks (cauršūta dokumenta pārvēršanu elektroniskā formā var veikt manuāli tikai pa vienai lapai, kas ir laikietilpīgi).

Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumu Nr.748 „Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” 58.punkts noteic, ka, ievietojot lietā ar kniedēm sastiprinātu vai caurauklotu dokumentu, kniedes un auklu neizņem, ja dokumenti var tikt bojāti vai zaudēt juridisko spēku.

Tomēr jāņem vērā, ka, pārvēršot dokumentus papīra formā Arhīvu likumā un MK noteikumos Nr.143 noteiktajā kārtībā, ir jāievēro stingri principi (skat. Arhīvu likuma 9.panta pirmo daļu).

Ņemot vērā minētos dokumentu pārvēršanas nosacījumus, Arhīvu likuma 10.panta pirmajā daļā ir paredzēts, ka iegūtajam dokumentam ir tāds pats juridiskais spēks kā oriģinālajam publiskajam dokumentam, ja vien citā likumā nav noteikts citādi.

Ievērojot minēto, lai atvieglotu cauršūtu papīra dokumentu pārvēršanu elektroniskā formā, būtu lietderīgi paredzēt iespēju sadalīt cauršūtu (caurauklotu) dokumentu lapās, sagatavojot dokumentu pārvēršanai glabāšanai elektroniskā vidē saskaņā ar Arhīvu likuma 9.pantā paredzētajiem dokumentu pārvēršanas noteikumiem.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. novembrī.

7.

Dokumenti

  1. Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra noteikumos Nr.143 „Kārtība, kādā publiskos dokumentus pārvērš elektroniskā formā” (TMNot_211014_digi);
  2. Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra noteikumos Nr.143 „Kārtība, kādā publiskos dokumentus pārvērš elektroniskā formā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_211014_digi).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2014.gada 7.novembrim atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšanas nodaļas juriskonsultes Ē.Inkinas e-pasta adresi: erika.inkina@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Juridiskās nodaļas juriskonsulte Jūlija Lukjanova, e-pasts: julija.lukjanova@ur.gov.lv, tālr.67031848,

Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšanas nodaļas juriskonsulte Ērika Inkina, e-pasts: erika.inkina@tm.gov.lv, tālr.67036969