1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 21. jūlija noteikumos Nr. 805 “Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības veidlapas paraugu””.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa ir personas, kurām nepieciešama valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība bāriņtiesas pieņemtā lēmuma pārsūdzēšanai bērnu tiesību un tiesisko interešu aizsardzības lietās.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta 2009. gada 21. jūlija noteikumi Nr. 805 “Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības veidlapas paraugu” nosaka valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapas – iesniegums valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumam (turpmāk – Iesniegums) paraugu. Ar grozījumiem Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā papildināts valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjoms, paredzot, ka valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība tiks sniegta bāriņtiesas pieņemtā lēmuma pārsūdzēšanai bērnu tiesību un tiesisko interešu aizsardzības lietās. Ņemot vērā minēto, Iesniegums papildināts ar 2.2. apakšpunktu, paredzot personai iespēju atzīmēt, ka valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība ir nepieciešama bāriņtiesas lēmuma pārsūdzēšanai bērnu tiesību un tiesisko interešu aizsardzībai.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē līdz š.g. 4. martam.

7.

Dokumenti

1. Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 21. jūlija noteikumos Nr. 805 “Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības veidlapas paraugu”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz trīs lapām;

2. Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 21. jūlija noteikumos Nr. 805 “Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības veidlapas paraugu”” uz 5 lapām.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2016. gada 12. februārim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juriskonsultes S.Šubes e-pasta adresi: Sindija.Sube@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore I.Ilgaža e-pasts: Inita.Ilgaza@tm.gov.lv tel.67036814.

 

Pievienotie dokumenti