Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

 

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr.737 „Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību”” (turpmāk – projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Zvērināti notāri.

 

Ikviena persona, kas savas domstarpības vēlēsies risināt, izmantojot zvērinātu notāru kā sertificētu mediatoru.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekts izstrādāts, ņemot vērā, ka 2015. gada 26. novembrī Saeima 3.lasījumā skatīja likumu “Grozījumi Notariāta likumā” (numurs 229/Lp12), kas paredz papildināt zvērināta notāra amata darbības ar tiesībām vadīt mediāciju kā sertificētam mediatoram atbilstoši Mediācijas likumā paredzētajiem noteikumiem un kārtībai. Zvērināta notāra atlīdzības taksi par amata darbībām atbilstoši Notariāta likuma regulējumam nosaka Ministru kabinets. Tādējādi, izvērtējot praksē pastāvošo vidējo atlīdzības praksi par mediācijas vadīšanu un meklējot labāko risinājumu, projektā ir paredzēta elastīga amata atlīdzības takse, kas pieļauj zvērinātam notāram vienoties ar personām par katrā konkrētā gadījumā piemērotāko atlīdzības apmēru, vienlaikus nosakot, ka maksimālais atlīdzības apmērs nedrīkst pārsniegt 100 eiro stundā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu paredzēts pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2015. gada decembrī.

7.

Dokumenti

Projekts un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par projektu un dotu iespēju izteikt par to viedokļus, projekts ievietots Tieslietu ministrijas mājas lapā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par projektu var iesniegt rakstveidā divu nedēļu laikā no publicēšanas dienas (līdz 2015. gada 23. decembrim), nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi: Inga.Oga@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore Inita Ilgaža, tālr. 67036814, Inita.Ilgaza@tm.gov.lv.

 

Pievienotie dokumenti