Jaunumi
Lapas ar pētījuma grafikiem
Eiropas Sociālā fonda vizuālo elementu ansamblis

Pētījums “Pieeja tiesiskumam Latvijā” izstrādāts ar mērķi analizēt nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļauto personu iespējas aizstāvēt savas tiesības un nodrošināt šo tiesību ievērošanu, risinot juridiska rakstura jautājumus.

Pētījumā apskatītas šādas tēmas:

  • pētījuma mērķa grupas iespējas pieejai tiesiskumam Latvijā;
  • pētījuma mērķa grupas vajadzības saistībā ar pieeju tiesiskumam;
  • juridisko jautājumu risināšanas veidi, kurus šobrīd izmanto pētījuma mērķa grupa;
  • sākotnējā valsts apmaksātā juridiskā palīdzība un tās ieviešanas iespējas Latvijā;
  • ienākumu un īpašuma stāvoklis valsts apmaksātās juridiskās palīdzības saņemšanai;
  • mediācijas pakalpojums;
  • citi juridisku jautājumu risināšanas veidi, kurus varētu izmantot pētījuma mērķa grupa;
  • daļējs līdzmaksājums par saņemto juridisko palīdzību.

Pētījumā konstatēts, ka šīs iespējas šobrīd nav konsekventas un sistemātiskas, tāpēc būtu pilnveidojama valsts apmaksātās juridiskās palīdzības sistēma, vērtējot iespēju ieviest sākotnējo juridisko palīdzību un iekļaujot mediācijas pakalpojumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmā.

Sākotnējo valsts apmaksāto juridisko palīdzību tiek piedāvāts sniegt visām personām, kuras to vēlas, jo ienākumu vērtēšanai patērētie līdzekļi pētījuma veicēju ieskatā ir līdzvērtīgi palīdzības sniegšanas izmaksām.

Ienākumu līmeni, no kura personām sniedzama padziļināta valsts apmaksātā juridiskā palīdzība, pētījuma veicēji piedāvā noteikt robežās no 700 – 1000 EUR mēnesī, piemērojot papildus koeficientu par apgādājamām personām.

Lai attīstītu mediācijas pakalpojumu un veicinātu tā izmantošanu, pētījuma veicēji piedāvā atsevišķās lietu kategorijās noteikt obligātu mediāciju, bet citās mediācijas obligātumu atstāt pēc tiesas ieskatiem.

Pētījums piedāvā arī daļēju līdzmaksājuma sistēmu valsts apmaksātajai juridiskajai palīdzībai un mediācijai.

Pētījums pieejams šeit

Pētījuma rezultāti tiks izmantoti ES fondu nākamā perioda (2021-2027) tematiskā ieguldījumu priekšnosacījuma “Valsts stratēģiskās politikas satvars sociālās iekļaušanas un nabadzības mazināšanas jomā” izpildei – plānošanas dokumenta sagatavošanai tiesu sistēmas politikas jomā, kas tai skaitā fokusētos uz indivīdu un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālo un ekonomisko labklājību, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļauto personu grupu atbalsta mehānismiem un pieeju tiesiskumam.