attels

Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai ES fondu plānošanai Nr.10.1.3.0/19/TP/006

Projekta mērķis ir Tieslietu ministrijas kapacitātes palielināšana, lai īstenotu Eiropas Savienības fondu plānošanu nākamajam (2021-2027) periodam.

Projekta ietvaros tiks īstenota viena darbība: Eiropas Savienības fondu plānošana. Darbības ietvaros tiks veikts pētījums par pieeju tiesiskumam Latvijā. Pētījuma rezultāti tiks izmantoti ES fondu nākamā perioda (2021-2027) tematiskā ieguldījumu priekšnosacījuma “Valsts stratēģiskās politikas satvars sociālās iekļaušanas un nabadzības mazināšanas jomā” izpildei – plānošanas dokumenta sagatavošanai tiesu sistēmas politikas jomā, kas tai skaitā fokusētos uz indivīdu un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālo un ekonomisko labklājību, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļauto personu grupu atbalsta mehānismiem un pieeju tiesiskumam.

Projekta īstenošana plānota no 2019.gada 4.ceturkšņa līdz 2020.gada septembrim.

Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 40 000,00 apjomā, no kā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums ir EUR 34 000,00 un nacionālais līdzfinansējums ir EUR 6 000,00.

Pētījums "Pieeja tiesiskumam Latvijā":

Pētījuma anotācija

Pētījuma kopsavilkums latviešu valodā

Pētījuma kopsavilkums angļu valodā

Pētījuma gala ziņojums

12. pielikums: Izmantoto avotu saraksts

13. pielikums: Infografika

 


Papildu informācija:

Aicinām piedalīties aptaujā par juridisko palīdzību Latvijā