attels

Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai ES fondu plānošanai Nr.10.1.3.0/19/TP/006

Projekta mērķis bija Tieslietu ministrijas kapacitātes palielināšana, lai īstenotu Eiropas Savienības fondu plānošanu nākamajam (2021-2027) periodam.

Projekta ietvaros tika īstenota viena darbība: Eiropas Savienības fondu plānošana. Darbības ietvaros veikts pētījums par pieeju tiesiskumam Latvijā. Pētījuma rezultāti izmantoti ES fondu nākamā perioda (2021-2027) tematiskā ieguldījumu priekšnosacījuma “Valsts stratēģiskās politikas satvars sociālās iekļaušanas un nabadzības mazināšanas jomā” izpildei – plānošanas dokumenta sagatavošanai tiesu sistēmas politikas jomā, kas tai skaitā fokusējas uz indivīdu un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālo un ekonomisko labklājību, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļauto personu grupu atbalsta mehānismiem un pieeju tiesiskumam.

Projekta īstenošana notika no 2019.gada 4.ceturkšņa līdz 2020.gada septembrim.

Projekta kopējās izmaksas bija EUR 32 670,00, no kā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums ir EUR 27 769,50 un nacionālais līdzfinansējums ir EUR 4 900,50.

 

Pētījums "Pieeja tiesiskumam Latvijā":

Pētījuma anotācija

Pētījuma kopsavilkums latviešu valodā

Pētījuma kopsavilkums angļu valodā

Pētījuma gala ziņojums

12. pielikums: Izmantoto avotu saraksts

13. pielikums: Infografika

 


Papildu informācija:

Aicinām piedalīties aptaujā par juridisko palīdzību Latvijā