Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

 

1.

Dokumenta veids

Noteikumu projekts.

      2.

Dokumenta nosaukums

1) Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.869 „Juridiskās palīdzības administrācijas nolikums”;

2) Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.684 „Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu”.

     3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

    4.

Dokumenta mērķgrupas

Noziedzīgos nodarījumos cietušie un viņu tuvinieki.

    5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ieviest Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2012/29/ES (2012.gada 25.oktobris), ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus un aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/220/TI.

Saskaņā ar Direktīvu, dalībvalstis veic pasākumus, lai izveidotu bezmaksas un konfidenciālus speciālistu atbalsta dienestus, kas papildinātu vispārējos cietušo atbalsta dienestus vai būtu to sastāvdaļa, vai dotu iespēju cietušo atbalsta organizācijām vērsties pie jau pastāvošām specializētām iestādēm, kas sniedz šādu speciālistu atbalstu.

Noteikumu projekts paredz aktivizēt tālruņa numuru 116006 „Palīdzības dienests noziegumu upuriem”.

Šāda tālruņa mērķis būtu palīdzēt upurim saprast valstī pieejamās atbalsta iespējas, tālāko rīcību un veicamās darbības, kā arī tikt uzklausītam. Tas kalpotu kā koordinējošais kontaktpunkts, kā pieeja informācijai vienkāršā veidā, turklāt bez maksas.

    6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektus plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē. Direktīvas pārņemšanas termiņš ir 2015.gada 16.novembris.

    7.

Dokumenti

 

    8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par likumprojektu un dotu iespēju izteikt par to viedokļus, likumprojekti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” ievietoti Tieslietu ministrijas interneta mājas lapā.

    9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādātajiem noteikumu projektiem lūdzam iesniegt rakstveidā divu nedēļu laikā no likumprojektu publicēšanas dienas (līdz 20.janvārim), nosūtot tos uz e-pasta adresi Ruta.Racene-Bertule@tm.gov.lv

   10.

Cita informācija

-

   11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta direktore Indra Gratkovska, tālr. 67036961, e-pasts: Indra.Gratkovska@tm.gov.lv