Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekti.

2.

Dokumenta nosaukums

1) Likumprojekts „Grozījumi Kriminālprocesa likumā”;

2) likumprojekts „Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā”;

3) likumprojekts „Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā”;

4) likumprojekts „Grozījumi likumā „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem””.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika. Krimināltiesību politika. Kriminālprocesa un kriminālsodu izpildes tiesības.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noziedzīgos nodarījumos cietušie un viņu tuvinieki, to pārstāvji, advokāti.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ieviest Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2012/29/ES (2012.gada 25.oktobris), ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus un aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/220/TI. Attiecīgi šobrīd konstatējamas dažādas nepilnības tiesību aktos, piemēram:

1) lai uzsāktu kriminālprocesu par izvarošanu, tīšu vieglu miesas bojājumu nodarīšanu un seksuālu vardarbību, ir obligāti nepieciešams pieteikums no personas, kurai nodarīts kaitējums;

2) nav risinājuma attiecībā uz cietušo pārstāvību, ja pats cietušais sakarā ar fiziskiem vai psihiskiem trūkumiem pats nespēj izteikt savu gribu būt par cietušo;

3) nav skaidri noteiktas tiesības saņemt konkrētu informāciju (piemēram, par pasākumiem personas un viņa mantas aizsardzībai apdraudējuma gadījumā, procesuālo izdevumu atlīdzināšanas kārtību, pieejamo atbalstu, kā arī kontaktinformāciju saziņai par konkrēto kriminālprocesu);

4) cietušie, kuri neprot valsts valodu un kuri dzīvo ārvalstīs, galīgos nolēmumus saņem valsts valodā, kā rezultātā viņu iespējas saņemt nolēmuma mutisko tulkojumu ir apgrūtinātas;

5) nav skaidri noteikts, ka kriminālprocesā pēc iespējas būtu jāizvairās no cietušo un viņu tuvinieku saskarsmes ar personu, kurai ir tiesības uz aizstāvību;

7) likumā nav izdalīta tāda cietušo kategorija, kuri ir atzīstami par īpaši aizsargājamiem cietušajiem, kuriem paredzami arī īpaši pasākumi kriminālprocesa laikā (piedalīties tiesas sēdē, izmantojot tehniskos līdzekļus, kā arī īpaši nosacījumi viņu pratināšanai);

8) attiecībā uz nepilngadīgajiem cietušajiem nav paredzēts, ka, piemēram:

- līdz vecuma noskaidrošanai cietušajam, par kura nepilngadību pastāv šaubas, ir nepilngadīgā cietušā tiesības;

- konkrētajā kriminālprocesā agrāk sniegtu nepilngadīgā cietušā liecību var nolasīt vai atskaņot tiesā.

9) nav paredzētas cietušo tiesības lūgt un saņemt informāciju par apcietinātās vai notiesātās personas atbrīvošanu vai izbēgšanu no ieslodzījuma vietas;

10) nozaru normatīvajos aktos nav paredzēts aizliegums publicēt kriminālprocesa materiālus līdz kriminālprocesa pabeigšanai un galīgā nolēmuma stāšanās spēkā brīdim.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektus plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē līdz 2014. gada 4. decembrim.

7.

Dokumenti

 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par likumprojektu un dotu iespēju izteikt par to viedokļus, likumprojekti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” ievietoti Tieslietu ministrijas interneta mājas lapā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Lūdzam pieteikties divu nedēļu laikā no likumprojektu publicēšanas dienas (līdz 17. novembrim), informāciju nosūtot uz e-pasta adresi Ruta.Racene-Bertule@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

-

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta direktore Indra Gratkovska, tālr. 67036961, e-pasts: Indra. Gratkovska@tm.gov.lv.