Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Apcietināto un notiesāto personu veselības aprūpes īstenošanas kārtība

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Apcietinātās un notiesātās personas ieslodzījuma vietās.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

2014. gada 17. decembrī Saeima pieņēma likumus „Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” (Nr. 85/Lp12), „Grozījumi Apcietinājuma turēšanas kārtības likumā” (Nr. 85/Lp12) un „Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā” (Nr. 85/Lp12) (turpmāk – Likumi).

Latvijas Sodu izpildes kodeksa Pārejas noteikumu 26.1 punktā un Apcietinājuma turēšanas kārtības likuma Pārejas noteikumu 4. punktā ietverts deleģējums Ministru kabinetam līdz 2015. gada 1. jūnijam izdot Ministru kabineta noteikumus par apcietināto un notiesāto personu veselības aprūpes īstenošanas kārtību.

Šobrīd spēkā esošie 2014. gada 14. janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 25 „Noteikumi par apcietināto un notiesāto personu veselības aprūpi” nosaka apcietinātajam vai notiesātajam sniedzamo veselības aprūpes pakalpojumu apjomu un kārtību, kādā ieslodzījuma vietā tiek sniegti šie pakalpojumi. Noteikumi nenosaka kārtību, kādā tiek veikta ieslodzīto personu veselības aprūpe ārstniecības iestādēs ārpus ieslodzījuma vietas.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projekta saskaņošana ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi tika uzsākta 2015. gada 27. janvārī.

 Noteikumu projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2015. gada 30. aprīlī, ņemot vērā to, ka Latvijas Sodu izpildes kodeksa Pārejas noteikumu 26.1 punktā un Apcietinājuma turēšanas kārtības likuma Pārejas noteikumu 4. punktā ietverts deleģējums Ministru kabinetam līdz 2015. gada 1. jūnijam izdot Ministru kabineta noteikumus.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts (TMNot_230415_veseliba), tā pielikumi (TMNotp1_230415_veseliba; TMNotp2_230415_veseliba, TMNotp3_230415_veseliba, TMNotp4_230415_veseliba, TMnotp5_230415_veseliba) un sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_230415_veseliba).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt par to viedokļus, noteikumu projekts saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 13. punktu ievietots Tieslietu ministrijas mājas lapā. Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2015. gada 6. maijam atbilstoši minēto noteikumu 7.4.1 apakšpunktā minētajam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto noteikumu projektu lūdzam iesniegt rakstveidā no noteikumu projekta publicēšanas dienas līdz 2015. gada 6. maijam, nosūtot tos uz e-pasta adresi: Keta.France-Bamblovska@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Olga Zeile, tālr. 67046131, Olga.Zeile@tm.gov.lv

 

Pievienotie dokumenti