Paziņojums par līdzdalības iespējām 2016. gada 17. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 299 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanas noteikumi" grozījumu izstrādes procesā (līdz 2017. gada 6. decembrim)

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu grozījumi

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 17. maija Ministru kabineta noteikumos Nr. 299 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanas noteikumi"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politikas joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ieslodzītie un bijušie ieslodzītie, kā arī ieslodzīto un bijušo ieslodzīto ģimenes.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Grozījumu Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos Nr. 299 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanas noteikumi"" (turpmāk – MK noteikumi) projekts (turpmāk – noteikumu projekts) ir izstrādāts kā Tieslietu ministrijas iniciatīva.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2017. gada 30. novembrī.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts - TMNot_211117_groz_912

Anotācija - TMAnot_211117_groz_912

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību politikas plānošanas dokumenta izstrādi  un dotu iespēju izteikt par to viedokļus, noteikumu projekts saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 13. punktu ievietots Tieslietu ministrijas mājas lapā. Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē atbilstoši minēto noteikumu 7.4.1 apakšpunktā minētajam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto noteikumu projektu lūdzam iesniegt rakstveidā līdz 2017. gada 6. decembrim, nosūtot tos uz e-pasta adresi: vita.studente@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Olga Zeile, tālr. 67046135, Olga.Zeile@tm.gov.lv

 

Pievienotie dokumenti