1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

"Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 19. janvāra noteikumos Nr. 66 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju skaitu, viņu amata vietām, iecirkņiem un to robežām""

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecas uz ikvienu personu, kas ir vai nākotnē būs izpildu lietas dalībnieks.

Tāpat noteikumu projekts attiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Zvērinātu tiesu izpildītāju skaitu, viņu amata vietas, iecikņus un to robežas nosaka Ministru kabineta 2010. gada 19. janvāra noteikumos Nr. 66 “Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju skaitu, viņu amata vietām, iecirkņiem un to robežām” (turpmāk – noteikumis Nr. 66).

Ar noteikumu projektu tiek likvidētas Kurzemes, Latgales un Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijās esošas amata vietas, kas par vakantām kļuvušas pēc 2018. gada 20. februāra:

- Kurzemes apgabaltiesas iecirknis Nr. 10;

- Latgales apgabaltiesas iecirknis Nr. 22;

- Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 38;

- Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 49.

Minēto amata vietu iecirknim noteiktās teritorijas ar noteikumu projektu pēc iespējas vienmērīgi tiek sadalītas starp citām attiecīgās apgabaltiesas darbības teritorijā ietilpstošajām zvērināta tiesu izpildītāja amata vietām, sadalāmās ielas un teritorijas, ciktāl tas iespējams, primāri pievienojot tuvāk esošajām amata vietām, vienlaikus ņemot vērā katra tiesu apgabala īpatnības. Līdz ar to ar noteikumu projektu amata vietu skaits un amata vietām piekritīgās teritorijas noteiktas, konceptuāli saglabājot šobrīd noteikumos Nr. 66 piemērotos kritērijus amata vietu skaita un iecirkņiem piekritīgās teritorijas robežu noteikšanai, optimāli nodrošinot sabiedrības piekļuvi izpildes procesam.

Vienlaikus ar minētajiem grozījumiem atbilstoši faktiskajai situācijai tehniski precizējamas atsevišķu Noteikumos Nr. 66 noteikto iecirkņu robežās ietvertās ielas un teritorijas, kas izveidotas, vai pārdēvētas laika posmā pēc 2018. gada 20. februāra.

Paredzams, ka noteikumu projekts neradīs negatīvu ietekmi uz spriedumu izpildes procesa un citu zvērinātu tiesu izpildītāju veikto amata darbību pieejamību. Zvērināta tiesu izpildītāja pieejamība ir attiecināma uz zvērināta tiesu izpildītāja atrašanos samērīgā attālumā no tam noteiktā apkalpojamā iecirkņa (amata vietai piekritīgā iecirkņa), kā arī uz Tiesu izpildītāju likuma 154. panta otrajā daļā noteikto pienākumu nodrošināt apmeklētāju pieņemšanu vismaz astoņas stundas nedēļā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu paredzēts pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts.

Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par Ministru kabineta noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt viedokli, Ministru kabineta noteikumu projekts ievietots Tieslietu ministrijas interneta mājas lapā, kā arī paziņojums par līdzdalības procesu iesniegts Valsts kancelejā publicēšanai tās mājaslapā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu intereses gadījumā lūdzam iesniegt rakstveidā līdz 3. februārim), nosūtot tos uz e-pasta adresi: evija.timpare@tm.gov.lv .

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore Kristīne Miļevska, tālr. 67036813, kristine.milevska@tm.gov.lv

Pievienotie dokumenti