1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Administratīvo sodu par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas jomā likums

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ar likumprojektu preventīvi tiks aizsargātas personas no administratīvajiem pārkāpumiem pārvaldes un sabiedriskās kārtības, kā arī valsts valodas lietošanas jomā. Savukārt personas, kuras būs izdarījušas iepriekš minētos administratīvos pārkāpumus, tiks sauktas pie administratīvā atbildības.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts ir izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 22. aprīļa sēdes protokola Nr. 24 26. § "Informatīvais ziņojums "Nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēma"" 2. punktā un Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra sēdes protokola Nr. 68 67. § "Informatīvais ziņojums "Nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēmas īstenošana"" 2. punktā dotajam uzdevumam.

Likumprojekta mērķis ir nodrošināt pārvaldes un sabiedrisko kārtību, valsts valodas lietošanu atbilstoši normatīvajos aktos valsts valodas jomā noteiktajai kārtībai, kā arī atturēt personas no pārkāpumu izdarīšanas šajās jomās.

Projekts noteic administratīvos pārkāpumus pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā un sodus par tiem, kā arī institūciju, kuras piemēros sodus par šiem pārkāpumiem, kompetenci.

Projekts stāsies spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu (Saeimas reģistrācijas Nr. 16/Lp12).

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē līdz šā gada augustam.

7.

Dokumenti

Likumprojekts "Administratīvo sodu par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas jomā likums" (TMLik_290618_PSKL);

Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_290618_PSKL).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, rakstveidā sniedzot viedokli līdz 2018. gada 17. jūlijam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus, kuri vēlas sniegt viedokli par likumprojektu, lūdzam to nosūtīt uz Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta Administratīvo tiesību nodaļas juristes Ilzes Māliņas elektroniskā pasta adresi: Ilze.Malina@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

 -

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta direktore Inta Salinieka, tālr. 67036980, elektroniskā pasta adrese: Inta.Salinieka@tm.gov.lv.

Pievienotie dokumenti