Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts „Grozījumi Civilprocesa likumā”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa ir personas, kuras iesaistītas tiesvedības procesā civilprocesā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts aptver grozījumus, kas saistīti ar atteikšanos no ierakstītu sūtījumu izmantošanas civilprocesā un veicinātu elektronisko saziņu starp tiesu un noteiktu personu grupām, tajā skaitā saziņā izmantojot elektroniskā pasta starpniecību vai paziņošanu tiešsaistes sistēmā, tādējādi vienkāršojot un padarot ērtāku komunikāciju ar tiesvedībā iesaistītajām personām, vienkāršojot un padarot ērtāku informācijas pieejamību šādām personām.

Vienlaikus atzīmējams, ka Likumprojekts tiek virzīts kopā ar līdzīga rakstura grozījumiem Kriminālprocesa likumā un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā. Kopējais grozījumu mērķis procesuālajos likumos ir ne tikai vienkāršot saziņu, bet arī samazināt saziņas ar procesa dalībniekiem nodrošināšanai nepieciešamos resursus. Ņemot vērā, ka civilprocesā šādus izdevumus pārsvarā apmaksā puses (gadījumos, kad tās nav atbrīvotas no tiesas izdevumu samaksas), Likumprojekts atsevišķi vairāk ietekmē tieši izstrādes mērķi attiecībā uz saziņas vienkāršošanu.

Tomēr grozījumu projekti procesuālajos likumos kopā veicina ekonomiju valsts budžeta līdzekļiem, kas paredzēti tiesu sistēmas darbībai, un tos būtu iespējams novirzīt, lai nodrošinātu tiesas darbiniekiem samērīgu un darba pienākumiem atbilstošu atalgojumu.

Atzīmējams arī, ka likumprojekts veicinātu finanšu resursu ietaupījumu tiesvedībā iesaistītajām personām, jo tām rastos mazāki izdevumi.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu līdz 2016. gada 9. septembrim.

7.

Dokumenti

1. Likumprojekta „Grozījumi Civilprocesa likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz 11 lapām;

2. Likumprojekts „Grozījumi Civilprocesa likumā” uz 3 lapām.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, sniedzot viedokli rakstveidā, līdz 2016. gada 29. augustam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juriskonsulta J.Ābola e-pasta adresi: Janis.Abols@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore I.Ilgaža e-pasts: Inita.Ilgaza@tm.gov.lv tel.67036814.

 

Pievienotie dokumenti