Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

  1.

Dokumenta veids

Likumprojekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts „Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Akciju sabiedrības, kuru akcijas iekļautas regulētajā tirgū.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts ietver saistītās puses definīciju, kas piemērojama akciju sabiedrībām, kuru akcijas iekļautas regulētajā tirgū.

 

Likumprojekts izdala divu veidu saistīto pušu darījumus: netipiski darījumi (tādi, kas nav slēgti akciju sabiedrības parasti veicamās komercdarbības ietvaros vai neatbilst parastajiem tirgus nosacījumiem) un nozīmīga apjoma darījumi (tādi, kas atbilst likumā noteiktajiem kvantitatīvajiem kritērijiem).

 

Netipiski saistīto pušu darījumi ir slēdzami Komerclikumā noteiktajā kārtībā (proti, tiem nepieciešama padomes vai akcionāru sapulces piekrišana). Pirms darījuma slēgšanas valde sniedz revīzijas komitejai informāciju par darījumu. Tāpat arī padome var pieaicināt revīzijas komiteju sniegt viedokli par netipisku saistīto pušu darījumu. Padome viedokļa sniegšanai var pieaicināt arī citu (ārējo) ekspertu. Pēc darījuma noslēgšanas informācija par darījumu ir atklājama Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā kārtībā. Papildus minētajam akciju sabiedrībai ir jāizstrādā procedūra, saskaņā ar kuru akciju sabiedrība konstatē, vai darījums ir netipisks, kā arī reizi gadā jāveic izvērtējums, vai akciju sabiedrība ir identificējusi netipiskos darījumus un ievērojusi to noslēgšanas un atklāšanas kārtību.

 

Nozīmīga apjoma saistīto pušu darījumiem nav piemērojami Komerclikuma noteikumi par saistīto pušu darījumu noslēgšanu. Taču minētie darījumi (tāpat kā netipiski saistīto pušu darījumi) ir atklājami Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā kārtībā, kā arī par šiem darījumiem valdei ir jāsniedz informācija revīzijas komitejai pirms darījuma noslēgšanas.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2016.gada aprīļa otrajā pusē.

7.

Dokumenti

Likumprojekts „Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā” (TMLik_040416_FITLgroz).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Likumprojekts tiks ievietots Tieslietu ministrijas mājaslapā internetā www.tm.gov.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto Likumprojektu lūdzam iesniegt rakstveidā no Likumprojekta publicēšanas dienas līdz 2016. gada 20. aprīlim, nosūtot tos uz e-pasta adresi: baiba.lielkalne@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Civiltiesību departamenta direktora p.i. Laila Medina, 67046146, laila.medin@tm.gov.lv

 

Pievienotie dokumenti