Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta „Grozījumi Informācijas atklātības likumā” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts „Grozījumi Informācijas atklātības likumā”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Valsts pārvaldes iestādes un privātpersonas.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

2016.gada 16.jūnijā Saeima pieņēma Oficiālās elektroniskās adreses likumu, kas spēkā stāsies 2018.gada 1.martā un ar kuru tiek ieviests jauns veids, kā valsts iestāde un privātpersona īsteno savstarpējo elektronisko saziņu un elektronisko dokumentu apriti, proti, - izmantojot oficiālo elektronisko adresi. Līdz ar to nepieciešams grozīt Informācijas atklātības likumu, lai nodrošinātu, ka arī informācijas apritē starp iestādi un privātpersonu tiek izmantots šis jaunais saziņas veids.

Likumprojekts paredz iespēju privātpersonām ierobežotas pieejamības informāciju pieprasīt un iestādēm pieprasīto informāciju izsniegt ne tikai rakstveidā, bet arī, izmantojot oficiālo elektronisko adresi. Tādējādi tiek atvieglota saziņa un dokumentu aprite starp privātpersonām un iestādēm. Oficiālās elektroniskās adreses izmantošana ir uzskatāma par drošu veidu ierobežotas pieejamības informācijas apritei, nodrošinot datu drošību un nepieļaujot to nonākšanu trešo personu rīcībā.

Likumprojekts paredz atteikties no informācijas izsniegšanas veidu uzskaitījuma, nedublējot Paziņošanas likuma un Oficiālās elektroniskās adreses likuma regulējumu.

Likumprojekts paredz arī pārejas regulējumu attiecībā uz termiņiem, sākot ar kuriem privātpersonas un iestādes varēs izmantot oficiālo elektronisko adresi, lai pieprasītu un izsniegtu informāciju.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē līdz š.g. 27.oktobrim.

7.

Dokumenti

1. Likumprojekts „” ( TMLik_031016_Groz_Inf_atkl_lik);

2. Likumprojekta „Grozījumi Informācijas atklātības likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_031016_Groz_Inf_atkl_lik).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2016.gada 20.oktobrim atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta juriskonsultes Z.Pērkones e-pasta adresi zane.perkone@tm.gov.lv .

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta juriskonsulte Z.Pērkone, e-pasts zane.perkone@tm.gov.lv, tālr. 67036985.

Pievienotie dokumenti