1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts "Grozījumi Karatiesu likumā"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politikas joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Tiesu administrācija, Ģenerālprokuratūra, Latvijas Zvērinātu advokātu padome, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Drošības policija, Militārā policija, Probācijas dienests, karatiesu tiesnešu reģistrā iekļautie tiesneši.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ar tieslietu ministra 2017. gada 17. oktobra rīkojumu Nr. 1-1/337 tika izveidota darba grupa vadlīniju izstrādei Karatiesu likuma izpildes nodrošināšanai. Darba grupas sastāvā bija iekļauti ne tikai tieslietu resora pārstāvji, bet arī tika pieaicināti citu institūciju eksperti.

Likumprojekta “Grozījumi Karatiesu likumā” (turpmāk – likumprojekts) mērķis ir nodrošināt korespondējošus grozījumus atbilstoši Aizsardzības ministrijas 2019. gada 18. jūlijā izsludinātajam likumprojektam “Grozījumi likumā “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli””, kā arī atrunāt karatiesu tiesneša statusu, atbildību un garantijas, tiesnešu saraksta izveidi un aktualizēšanu, kā arī noteikt izņēmuma piekritību gadījumos, kad lietas materiāli satur valsts noslēpuma objektu.

Likumprojekts daļā par karatiesas darbības uzsākšanu stāsies spēkā vienlaikus ar likumprojektu “Grozījumiem likumā “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli””.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. 13. augustā.

7.

Dokumenti

 

 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2019. gada 13. augustam plkst.10:00 atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juristes I.Gailes e-pasta adresi: Inese.Gaile@tm.gov.lv .

10.

Cita informācija

 

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore I. Ilgaža e-pasts: Inita.Ilgaza@tm.gov.lv , tel.67036814.

Pievienotie dokumenti