Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

  1.

Dokumenta veids

Likumprojekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts „Grozījumi Komerclikumā”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Kapitālsabiedrības.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts izsaka jaunā redakcijā Komerclikuma normas par saistīto pušu darījumu slēgšanu.

 

Pirmkārt, ar Likumprojektu tiek mainīta „saistītās personas” definīcija, paredzot, ka saistītā persona ir sabiedrības dalībnieks, kuram ir tieša izšķiroša ietekme, kā arī valdes un padomes loceklis. Tāpat par saistīto personu uzskatāmi minēto personu radinieki, laulātie un svaiņi, kā tādas juridiskās personas, kurās kapitālsabiedrības dalībniekam, valdes vai padomes loceklim vai šo personu radiniekiem, laulātajiem vai svaiņiem ir izšķiroša ietekme.

 

Otrkārt, ar Likumprojektu tiek precizēta saistīto pušu darījumu noslēgšanas kārtība. Minētā kārtība gan nav piemērojama uz pilnīgi visiem saistīto personu darījumiem, bet gan tikai uz tiem, kas nav noslēgti kapitālsabiedrības parasti veicamās komercdarbības ietvaros vai uz tirgus nosacījumiem. Ar Likumprojektu tiek apvienots Komerclikuma 139.2 un 139.3 pants, paredzot vienādu kārtību saistīto pušu darījumu noslēgšanai. Neatkarīgi no tā, kura persona uzskatāma par saistīto personu, darījums ir saskaņojams ar kapitālsabiedrības padomi (ja tādas nav, tad – ar dalībnieku sapulci). Pirms darījuma apspriešanas padomē (vai dalībnieku sapulcē) valde sniedz tai visu nepieciešamo informāciju darījuma izvērtēšanai. Lēmuma pieņemšanā nepiedalās tās personas, kuras uzskatāmas par saistītajām personām attiecībā uz konkrēto darījumu.

 

Treškārt, ar Likumprojektu tiek noteiktas sekas, ja iepriekš minētā saistīto pušu darījumu noslēgšanas procedūra netiek ievērota. Šādā gadījumā darījuma nav spēkā un jebkura ieinteresētā persona var vērsties tiesā, prasot atzīt darījumu par spēkā neesošu. Vienlaikus Likumprojekts ietver arī labticīgu saistīto personu aizsardzību.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2016.gada aprīļa otrajā pusē.

7.

Dokumenti

Likumprojekts „Grozījumi Komerclikumā” (TMLik_040416_KCLgroz).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Likumprojekts tiks ievietots Tieslietu ministrijas mājaslapā internetā www.tm.gov.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto Likumprojektu lūdzam iesniegt rakstveidā no Likumprojekta publicēšanas dienas līdz 2016. gada 20. aprīlim, nosūtot tos uz e-pasta adresi: baiba.lielkalne@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Civiltiesību departamenta direktora p.i. Laila Medina, 67046146, laila.medin@tm.gov.lv

 

Pievienotie dokumenti