Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekta „Grozījumi Kriminālprocesa likumā”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa ir personas, kas kā lietas dalībnieki piedalās kriminālprocesā tiesas procesa ietvaros.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Pašreizējā tiesu darbinieku mēnešalga Latvijā ir ļoti zema, atalgojuma līmenis nav samērojams ar tiesas darbinieka veicamajiem amata pienākumiem, piemēram, tiesas nolēmumu projektu sagatavošana, tiesas dokumentu sagatavošana, tiesas sēžu un tiesvedības (juridisko) dokumentu tulkošana, tiesu prakses un judikatūras apkopojumu sagatavošanu u.c. pienākumiem. Ņemot vērā, ka tiesu darbinieku pienākumos ietilpst nozīmīgs tiesas kopēja darba apjoms, piemēram, sagatavojot tiesu nolēmumu un citu procesuālo dokumentu projektus, pašreizējā tiesu darbinieku mēnešalga nav samērojama ar veicamajiem pienākumiem un atbildību, līdz ar to nepieciešams risināt jautājumu par atalgojuma palielināšanu tiesu darbiniekiem. Turklāt tiesas darbinieki, kuri pilda izmeklēšanas tiesneša palīga vai tiesas sēžu sekretāra pienākumus, strādā kopā ar izmeklēšanas tiesnesi arī brīvdienās un svētku dienās, pildot amata pienākumus sabiedrības kopējās drošības nodrošināšanai.

Lai ieekonomētu valsts budžeta līdzekļus, kas paredzēti tiesu sistēmas darbībai, un nodrošinātu tiesas darbiniekiem samērīgu un darba pienākumiem atbilstošu atalgojumu, Tieslietu ministrija ir izstrādājusi grozījumus Kriminālprocesa likumā, kas paredz atteikšanos no ierakstītiem pasta sūtījumiem ar paziņojumu par sūtījuma saņemšanu tiesas procesā (pirmstiesas kriminālprocesā joprojām tiks saglabāta iespēja pasta sūtījumu nosūtīt gan parastā sūtījumā, gan ierakstītā sūtījumā ar paziņojumu par sūtījuma saņemšanu). Tāpat grozījumi paredz, ka aizstāvim, valsts un pašvaldību iestādei tiesa pavēsti nosūta elektroniskā pasta sūtījumā.

Saskaņā ar Tiesu informatīvās sistēmas datiem krimināllietās prognozējams, ka gadā vidēji 120 000 ierakstītu sūtījumu tiks aizstāti ar vienkāršu pasta sūtījumu. Attiecībā uz aizstāvjiem jau šobrīd tiek nodrošināta saziņa tiešsaistes sistēmā un ietaupījums netiek plānots, savukārt attiecībā uz valsts iestādēm prognozējams, ka aptuveni 19 287 gadījumos pavēstes iestādēm tiks sūtītas tikai elektroniski (precīzi aprēķini anotācijas III sadaļas 6.2. apakšpunktā). Ņemot vērā minēto, veicinot ekonomiju valsts budžeta līdzekļiem, kas paredzēti tiesu sistēmas darbībai, tos būs iespējams novirzīt, lai nodrošinātu tiesas darbiniekiem samērīgu un darba pienākumiem atbilstošu atalgojumu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā kā ministru kabineta lietu līdz 2016. gada 9. septembrim.

7.

Dokumenti

1. Likumprojekta „Grozījumi Kriminālprocesa likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz 6 lapām;

2. Likumprojekts „Grozījumi Kriminālprocesa likumā” uz 1 lapas.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2016. gada 29. augustam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juriskonsultes S.Šubes e-pasta adresi: Sindija.Sube@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore I.Ilgaža e-pasts: Inita.Ilgaza@tm.gov.lv tel.67036814.

Pievienotie dokumenti