Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa ir personas, kuras iesaistītas administratīvo pārkāpumu procesā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts aptver grozījumus, kas izdarīti ar mērķi, lai vienkāršotu un padarītu ērtāku saziņu ar administratīvo pārkāpumu procesā iesaistītajām personām, veicinātu finanšu resursu ietaupījumu dokumentu paziņošanā, pamatā pārskatot normatīvo regulējumu attiecībā uz dokumentu nosūtīšanu ierakstītā pasta sūtījumā, paplašinot elektroniskās komunikācijas iespējas, tajā skaitā, tiesai saziņā izmantojot elektroniskā pasta starpniecību vai paziņošanu tiešsaistes sistēmā.

Tāpat grozījumi paredz, ka nolēmumi pēc to pasludināšanas būs pieejami tiesas kancelejā un netiks sūtīti lietas dalībniekiem, tādējādi ekonomējot finanšu līdzekļus. Rajona (pilsētas) tiesas pieņemtu nolēmumu administratīvā pārkāpuma lietas dalībnieks varēs pārsūdzēt 10 darba dienu laikā no pilna nolēmuma pieejamības dienas tiesas kancelejā, ja LAPK nav noteikts savādāk.

Vienlaikus atzīmējams, ka tiesu darbinieku atalgojuma līmenis nav samērojams ar tiesas darbinieka veicamajiem amata pienākumiem, piemēram, tiesas nolēmumu projektu sagatavošana, tiesas dokumentu sagatavošana, tiesas sēžu un tiesvedības (juridisko) dokumentu tulkošana, tiesu prakses un judikatūras apkopojumu sagatavošanu u.c. pienākumiem. Ņemot vērā, ka tiesu darbinieku pienākumos ietilpst nozīmīgs tiesas kopēja darba apjoms, piemēram, sagatavojot tiesu nolēmumu un citu procesuālo dokumentu projektus, pašreizējā tiesu darbinieku mēnešalga nav atbilstoša veicamajiem pienākumiem un atbildību, līdz ar to nepieciešams risināt jautājumu par atalgojuma palielināšanu.

Ņemot vērā minēto, ar izdarāmajiem grozījumiem veicinot ekonomiju valsts budžeta līdzekļiem, kas paredzēti tiesu sistēmas darbībai, tos būtu iespējams novirzīt, lai nodrošinātu tiesas darbiniekiem samērīgu un darba pienākumiem atbilstošu atalgojumu.

Vienlaikus ar Likumprojektu izdarīti grozījumi, kas attiecas uz administratīvo pārkāpumu procesu iestādē. Šobrīd Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā vairākos pantos ir noteikti termiņi dokumentu un informācijas nosūtīšanai pa pastu ierakstītā sūtījumā. Spēkā esošais regulējums nosaka iestādei, augstākai iestādei termiņu, kurā iestāde, augstāka iestāde veic dokumenta vai informācijas nosūtīšanu pa pastu ierakstītā sūtījumā, līdz ar to iestādēm nav rīcības brīvības izmantot citus dokumentu un informācijas paziņošanas veidus administratīvā pārkāpuma lietā pat tad, ja persona to lūdz un ir norādījusi uz citu sakaru veidu, kādā paziņojami dokumenti un informācija administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros.

Izdarot grozījumus LAPK (248.1, 249, 268.1, 276, 287. pantā), administratīvā pārkāpuma lietvedība iestādē būtu daudz efektīvāka, kā arī ietaupītu valsts un pašvaldību budžeta līdzekļus, ja administratīvā pārkāpuma lietā varētu tikt izmantoti arī citi dokumentu un informācijas paziņošanas veidi, ko paredz Paziņošanas likuma 3. panta pirmā daļa: uz vietas iestādē vai, piegādājot ar tās norīkota darbinieka vai ziņneša starpniecību, izmantojot pasta pakalpojumus, izmantojot elektroniskos sakarus vai publiski.

Tāpat ļoti būtiski ir noskaidrot personas, kuru sauc pie administratīvās atbildības, viedokli par to, kādā veidā viņa vēlas turpmāk saņemt dokumentus un informāciju no iestādes, līdz ar to jau pie administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanas amatpersonai (institūcijai) būtu pienākums to noskaidrot un fiksēt administratīvā pārkāpuma protokolā, tādēļ nepieciešami attiecīgi grozījumi LAPK 248. panta otrajā daļā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu līdz 2016. gada 9. septembrim.

7.

Dokumenti

1. Likumprojekta „ Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz 8 lapām;

2. Likumprojekts „ Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” uz 3 lapām.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, sniedzot viedokli rakstveidā, līdz 2016. gada 29. augustam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juriskonsulta J.Ābola e-pasta adresi: Janis.Abols@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore I.Ilgaža e-pasts: Inita.Ilgaza@tm.gov.lv tel.67036814.

 

Pievienotie dokumenti