1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Likumprojekts attiecas uz ar brīvības atņemšanu notiesātajām personām, kā arī nosacīti pirms termiņa atbrīvotajām personām, personām, kurām piemērots piespiedu darbs, naudas sods, papildsods – probācijas uzraudzība, kā arī nosacīti notiesātajām personām.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" (turpmāk - projekts) paredz nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas no soda izciešanas ar elektroniskās uzraudzības noteikšanu piemērošanas paplašināšanu, likvidējot slēgtā cietuma soda izciešanas režīma vidējo pakāpi. Tāpat projekts paredz noteikt kārtību, kādā uz mūžu notiesātais var tikt pārvietots uz daļēji slēgto cietumu turpmākai soda izciešanai kopā ar citiem notiesātajiem, kas nav notiesāti uz mūžu; pilnveidot nosacīti pirms termiņa atbrīvoto, ar probācijas uzraudzību notiesāto un nosacīti notiesāto uzraudzību un piespiedu darba izpildes kārtību. Tāpat projekts paredz paplašināt saskarsmes tiesības vājdzirdīgajām un nedzirdīgajām ar brīvības atņemšanu notiesātajām personām, paredzot tiesības uz videosaziņu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē līdz 2019.gada 1.septembrim.

7.

Dokumenti

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" (datne: TMLik_100719_eu) un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (datne: TMAnot_1010719_eu).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Informācija par projektu ievietota Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas mājaslapā, lai sabiedrības pārstāvji saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1apakšpunktu varētu sniegt viedokli par projektu tā izstrādes stadijā. Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties likumprojekta "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" izstrādē saskaņā ar minēto noteikumu 7.4.apakšpunktu, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2019.gada 4. augustam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvji var iesniegt rakstisku viedokli par likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpilde kodeksā" un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju) līdz 2019.gada 4. augustam, nosūtot uz Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta Kriminālsodu izpildes politikas nodaļas juristes Lauras Šileikistes e-pastu: laura.sileikiste@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Olga Zeile, tālr. 67046134, Olga.Zeile@tm.gov.lv

 

Pievienotie dokumenti