Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību”" izstrādes procesā (līdz 2019. gada 4. aprīlim)
 

42.

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi likumā “ Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Civiltiesību politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Nekustamo īpašumu, kas atrodas dalītā īpašumā, īpašnieki. Piespiedu dalītā īpašumā kopumā atrodas 206 600 būves, izņemot inženierbūves, kas atrodas uz 68 900 citām personām piederošām zemes vienībām. Šo nekustamo īpašumu īpašnieki ir gan privātpersonas, gan publiskas personas.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekta mērķis ir radīt vienotu regulējumu šobrīd dažādi regulētiem dalītā īpašuma gadījumiem, atjaunojot taisnīgu līdzsvaru starp tajā iesaistīto personu likumiskajām interesēm.

Likumprojekts paredz esošo nomas regulējumu aizstāt ar likumiskām zemes lietošanas tiesībām par kompensāciju. Tādējādi iespējams padarīt skaidrākas pušu starpā esošās tiesiskās attiecības, kā arī novērst virkni problēmu, kuras ir radījusi nomas institūta izmantošana dalītā īpašuma stāvokļa risināšanai.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu ir plānots iesniegt izsludināšanai valsts sekretāru sanāksmē pēc sabiedriskās apspriešanas beigām.

7.

Dokumenti

1. Likumprojekts uz 2 lapām (TMLik_200319_Grozijumi_Speka_stasanas_likuma);

2. problēmas un risinājumu apraksts uz 3 lapām (Nomas_grozijumu_apraksts_20032019);

3. infografika (Piespiedu_nomas_grozijumi_info).

4. Likumprojekta anotācija

 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedriskās apspriešanas ietvaros iesniedzot viedokļus ar iebildumiem un priekšlikumiem par likumprojektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par likumprojektu lūdzam iesniegt rakstveidā līdz 2019. gada 4. aprīlim, nosūtot tos uz e-pasta adresi: toms.dreika@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta direktore Dagnija Palčevska, talr.  67036941, Dagnija.Palcevska@tm.gov.lv    

Pievienotie dokumenti