1.

Dokumenta veids

Likumprojekts.

2.

Dokumenta nosaukums

“Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu joma.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Personas, kas saņem Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (turpmāk – Reģistrs) reģistru informāciju vai kas ir ierakstītas Reģistra vestajos reģistros.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Nodrošināt Reģistra informācijas ērtu un ātru pieejamību, lai efektīvi nodrošinātu publiski pieejamu ticamu informāciju tiesību aizsardzībai un pienākumu izpildei, veicinātu reģistru ierakstu izmantošanu un garantētu fizisko personu datu aizsardzību, t. sk., nosakot ziņas, kuru pieejamība vai izmantošana ir ierobežojama.

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””.(turpmāk – Likumprojekts) paredz Reģistra virzību uz informācijas izsniegšanu galvenokārt elektroniskā formā, aktuālo reģistru ierakstu un reģistrēto ziņu pieejamību tiešsaistes formā bez maksas. Likumprojekts paredz arī informācijas apjomu, kas tā tīmekļvietnē vietnē pieejama bez informācijas pieprasītāja identifikācijas, tādējādi piedāvājot ērti pieejamu informāciju standartizētā apjomā atkarībā no pieprasījuma satura. Ņemot vērā norādīto, tiek mazināts administratīvais slogs un izmaksas ikvienai personai, kas pieprasa reģistru informāciju.

Likumprojekts paredz informācijas nodalīšanu publiski pieejamā un publiski nepieejamā daļā, publiski nepieejamā daļā iekļautajai informācijai nosakot ierobežotas pieejamības informācijas statusu, tādējādi veicinot personas datu aizsardzību.

Likumprojekts paredz atteikties no tiesību subjekta reģistrācijas apliecības izsniegšanas, jo tai ne vien nav tiesiskas nozīmes, bet tā var sniegt neaktuālu, līdz ar to maldinošu informāciju par tiesību subjekta tiesisko statusu apliecības uzrādīšanas brīdi.

Likumprojekts paredz Reģistra tiesības aktualizēt ziņas  reģistros, pamatojoties uz reģistrētajām ziņām vienā no reģistriem, tādējādi nodrošinot aktuālu un savstarpēji atbilstošu reģistru informāciju un mazinot administratīvo slogu un izmaksas personām informācijas aktualizēšanai.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojekts izstrādes stadijā. Attiecīgajam likumam jāstājas spēkā 2020. gada 7. janvārī..

7.

Dokumenti

Likumprojekts (datne: TMLik_040719_URlikums_SabApspr) un Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (datne: TMAnot_050719_URlikums_SabApspr).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrībai ir iespēja līdzdarboties Likumprojekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Rakstisku viedokli par Likumprojektu lūdzam sūtīt uz Reģistra elektroniskā pasta adresi info@ur.gov.lv līdz 2019. gada 19. jūlijam.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Reģistra galvenā valsts notāre Guna Paidere, tālruņa numurs 67031706, elektroniskā pasta adrese: info@ur.gov.lv.

 

Pievienotie dokumenti