Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” izstrādes procesā (līdz 21. novembrim)

Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Likumprojekta tiesiskais regulējums attiecināms uz visos Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrētajiem tiesību subjektiem un tām personām, kuras reģistrējušas juridiskos faktus un kurām normatīvie akti noteic ziņu vai dokumentu iesniegšanas Uzņēmumu reģistrā termiņu.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekta izstrādes mērķis ir saglabāt šobrīd Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.3 pantā (turpmāk – LAPK) noteikto administratīvo atbildību un, ņemot vērā Administratīvo sodu sistēmas reformu*, to pārcelt uz likumu “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”, vienlaikus to precizējot atbilstoši likumprojekta “Administratīvo pārkāpumu procesa likums” (Saeimā atbalstīts pirmajā lasījumā ar Nr.16/Lp12) (turpmāk – APP likumprojekts) regulējumam un pielāgojot aktuālajai situācijai, tai skaitā novēršot šādas spēkā esošā tiesiskā regulējuma nepilnības:

1) Uzņēmumu reģistrs 166.3 pantā paredzēto atbildību piemēro tikai subjektiem, kas veic komercdarbību. Ņemot vērā to, ka Uzņēmumu reģistra funkcija − nodrošināt publiski ticamas informācijas pieejamību trešajām personām tiek attiecināta vienlīdzīgi uz visiem Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem, kā arī to, ka termiņus dokumentu iesniegšanai nosaka likumdevējs atbilstoši katra tiesību subjekta un juridiskā fakta regulējuma specifikai, administratīvā atbildība par dokumentu neiesniegšanu  Uzņēmumu reģistram normatīvajos aktos noteiktajā termiņā būtu piemērojama attiecībā uz visiem Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros ierakstāmajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem;

2) LAPK 166.3 pants nenoteic personu (fizisko vai juridisko), kurai izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu. Praksē administratīvā atbildība tiek piemērota juridiskās personas valdes locekļiem, lai gan ne vienmēr visi valdes locekļi ir atbildīgi par LAPK 166.3 pantā noteikto pārkāpumu izdarīšanu. Uzņēmumu reģistram piemērojot administratīvo atbildību juridiskajai personai, tiktu nodrošināts, ka sods tiktu piemērots vainīgajai personai un tas atturētu to no turpmākiem pārkāpumiem. Tā kā saskaņā ar APP likumprojektu atbildība par administratīvo pārkāpumu var tikt piemērota tikai juridiskajai (te nepaiet tiesību subjekti bez juridiskas personas statusa) vai fiziskajai personai, likumprojektā jāparedz, ka praksē sods tiktu piemērots juridiskajām personām (tiesību subjektiem ar juridiskās personas statusu vai tiesību subjektu, kuriem nav juridiskas personas statusa, amatpersonām) un fiziskajām personām (tiesību subjektiem ar fiziskās personas statusu vai tiesību subjektu, kuriem nav juridiskas personas statusa, amatpersonām).

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu paredzēts pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē (novembra beigās/decembra sākumā)

7.

Dokumenti

Likumprojekts;

Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par likumprojektu un dotu iespēju izteikt viedokli, likumprojekts saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" ievietots Tieslietu ministrijas interneta mājaslapā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par sagatavoto likumprojektu intereses gadījumā lūdzam iesniegt rakstveidā divu nedēļu laikā no publicēšanas dienas (līdz 21. novembrim), nosūtot tos uz e-pasta adresi: Sigita.Silina@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta Politikas izstrādes un reliģijas lietu nodaļas vecākā referente Sigita Siliņa, 67036999, Sigita.Silina@tm.gov.lv

* sīkāk par reformu skatīt Administratīvo sodu sistēmas attīstības koncepcijā (apstiprināta ar Ministru kabineta 2013. gada 4. februāra rīkojumu Nr. 38 “Par Administratīvo sodu sistēmas attīstības koncepciju”), informatīvajā ziņojumā "Nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēma" (Ministru kabineta 2014. gada 22. aprīļa sēdes protokollēmums (Nr. 24 26.§) “Nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēma”) un likumprojekta “Administratīvo pārkāpumu procesa likums” (Saeimā atbalstīts pirmajā lasījumā ar Nr.16/Lp12) anotācijā.

Pievienotie dokumenti:

1. Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””;

2. Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” anotācija.

Pievienotie dokumenti