1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 898 "Noteikumi par zemesgrāmatu nostiprinājuma lūguma formām""

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politikas joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Izīrētāji un īrnieki, rajona (pilsētas) tiesas, Tiesu administrācija

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Dzīvojamo telpu īres likuma 41.pants noteic, gadījumus, kad zemesgrāmatā tiesnesis bez īpaši izteikta lūguma pieņem lēmumu par īres tiesību nostiprinājuma dzēšanu.

Lai nodrošinātu, ka nostiprinājuma lūdzējs jau pie tiesību nostiprināšanas izsaka lūgumu – piekrišanu ieraksta par īres tiesību nostiprinājumu dzēšanai, nostiprinājuma lūguma forma Īres tiesību nostiprināšanai papildināta ar attiecīgu atrunu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots iesniegt izsludināšanai Ministru kabinetā steidzamības kārtībā, lai nodrošinātu tā spēkā stāšanos ar 2021.gada 1.maiju.

7.

Dokumenti

 Ministru kabineta noteikumu projekts (datne: TMNot_120421_Groz_898) un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma projekts (datne: TMAnot_130421_Groz_898)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2021. gada 16. aprīlim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juristes K.Alberingas  e-pasta adresi:
Kristine.Alberinga@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore K.Miļevska, e-pasts: Kristine.Milevska@tm.gov.lv tel.67036813.