Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 444 "Kārtība, kādā zvērināts tiesu izpildītājs pēc ieinteresēto personu lūguma piegādā tiesas pavēstes un citus dokumentus"" izstrādes procesā (līdz 2018. gada 7. novembrim)

1.

Dokumenta veids

Noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

"Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 444 "Kārtība, kādā zvērināts tiesu izpildītājs pēc ieinteresēto personu lūguma piegādā tiesas pavēstes un citus dokumentus"".

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem un Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomi.

Tāpat noteikumu projekts attiecas uz personām, kuras vēlēsies Hāgas 1965. gada konvencijā par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās un komerclietās (turpmāk – Hāgas konvencija) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra regulā Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs, un ar ko atceļ Padomes regulu Nr. 1348/2000 (turpmāk — Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 1393/2007) noteiktos dokumentus adresātam Latvijā piegādāt ar zvērināta tiesu izpildītāja starpniecību.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Saskaņā ar 2018. gada 12. aprīļa likumu no 2019. gada 1. janvāra zvērinātiem tiesu izpildītājiem noteikta funkcija – veikt tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu Latvijā saskaņā ar Hāgas konvenciju un Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 1393/2007.

Tiesu izpildītāju likuma 74. panta sestajā daļā (likuma redakcijā, kas būs spēkā no 2019. gada 1. janvāra) noteikts deleģējums Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā tiek izvērtēti ārvalsts kompetentās iestādes atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 1393/2007 un Hāgas konvencijai iesniegtie lūgumi par tiesas vai ārpustiesas dokumentu izsniegšanu, kārtību, kādā, pamatojoties uz šādu ārvalsts kompetentās iestādes lūgumu, personai, kuras deklarētā dzīvesvieta, dzīvesvieta, atrašanās vieta vai juridiskā adrese ir Latvijā un kuras adrese ir zināma, tiek izsniegti tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumenti, kā arī Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes izdevumu apmēru, to segšanas kārtību un ar lūguma izpildi saistīto izdevumu segšanas kārtību.

Tiesas pavēstes un citu dokumentu piegāde jau šobrīd noteikta kā viena no zvērināta tiesu izpildītāja amata darbībām, kas tiek veikta pēc ieinteresēto personu lūguma. Kārtību, kādā zvērināts tiesu izpildītājs piegādā tiesas pavēstes un citus dokumentus, nosaka Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 444 "Kārtība, kādā zvērināts tiesu izpildītājs pēc ieinteresēto personu lūguma piegādā tiesas pavēstes un citus dokumentus" (turpmāk – noteikumi Nr. 444). Arī kārtība, kādā zvērināts tiesu izpildītājs piegādā dokumentus saskaņā ar ārvalsts kompetentās iestādes atbilstoši Regulai Nr. 1393/2007 un Hāgas konvencijai iesniegtu lūgumu, tiks pamatā īstenota atbilstoši tai, kāda jau noteikta noteikumos Nr. 444.

Ņemot vērā minēto, ar noteikumu projektu plānots veikt grozījumus noteikumos Nr. 444, tos papildinot un nosakot:

- kārtību, kādā Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome izvērtēs atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 1393/2007 un Hāgas konvencijai no ārvalsts kompetentajām iestādēm saņemtos dokumentu izsniegšanas lūgumus;

- kārtību, kādā zvērināts tiesu izpildītājs personai, kuras deklarētā dzīvesvieta, dzīvesvieta, atrašanās vieta vai juridiskā adrese ir Latvijā un kuras adrese ir zināma, izsniegs tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentus;

- Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes izdevumu, kas saistīti ar dokumentu saņēmējas iestādes funkcijas veikšanu, apmēru un tā segšanas kārtību, kā arī ar ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumu izpildi saistīto izdevumu segšanas kārtību.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē. Noteikumu projekta spēkā stāšanās plānota ar 2019. gada 1. janvāri.

7.

Dokumenti

  1. Ministru kabineta noteikumu projekts uz 7 lapām (TMnot_190918_piegade);
  2. Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz 19 lapām (TManot_190918_piegade).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par Ministru kabineta noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt viedokli, Ministru kabineta noteikumu projekts ievietots Tieslietu ministrijas mājas lapā internetā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu intereses gadījumā lūdzam iesniegt rakstveidā līdz 7. novembrim, nosūtot tos uz e-pasta adresi: evija.timpare@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore Inita Ilgaža, tālr. 67036814, inita.ilgaza@tm.gov.lv

 

Pievienotie dokumenti:

  1. Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 444 "Kārtība, kādā zvērināts tiesu izpildītājs pēc ieinteresēto personu lūguma piegādā tiesas pavēstes un citus dokumentus"";
  2. Noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 444 "Kārtība, kādā zvērināts tiesu izpildītājs pēc ieinteresēto personu lūguma piegādā tiesas pavēstes un citus dokumentus"" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

Pievienotie dokumenti