1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts “Grozījumi Patentu likumā”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politikas joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Rūpnieciskā īpašuma tiesību pieteicēji, īpašnieki (Patentu valdes pakalpojumu lietotāji), šo personu pārstāvji. Mērķgrupas aptuveno lielumu vai īpatsvaru nav iespējams noteikt, jo attiecas uz Patentu valdes pakalpojumu lietotājiem gan Latvijā, gan citās valstīs

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

 

Likumprojekts izstrādāts, pamatojoties uz Eiropas Savienības ietvaros iesaistīto dalībvalstu starpā panākto vienošanos par vienota spēka Eiropas patenta piešķiršanu, kā arī saistībā ar Patentu administrēšanas informācijas sistēmas ieviešanu, lai nodrošinātu Latvijā iesniegto patentu pieteikumu, Latvijā apstiprināto un uz Latviju attiecināto Eiropas patentu, kā arī papildu aizsardzības sertifikātu pārvaldību

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. 26.septembrī.

7.

Dokumenti

Likumprojekts;

 

Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Likumprojekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2019. gada 18.septembrim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta juristes I.Krastiņa e-pasta adresi: Ivita.Krastina@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

 

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktore O.Zeile e-pasts: Olga.Zeile@tm.gov.lv, tel.67046134.

Pievienotie dokumenti