1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts "Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa, Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma izpratnē, ir iesniedzējs un parādnieks.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ar Ministru kabineta 2017. gada 28. augusta sēdes protokola Nr.41 1.§ 22. un 28.punktu un Ministru kabineta 2018. gada 10. aprīļa sēdes protokola Nr.19 36.§ 11.punktu Tieslietu ministrijai:

- uzdots izvērtēt Fonda izdevumu straujo pieaugumu, sniedzot priekšlikumus, lai ierobežotu turpmāku izmaksu pieauguma risku no Fonda;

- uzdots, līdz 2018. gada 2. jūlijam izvērtēt iespēju samērot ar uzturlīdzekļu izmaksu saistīto tiesisko regulējumu ar plānoto nodokļu reformu, nepieciešamības gadījumā virzot priekšlikumus par grozījumiem Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumos Nr.37 "Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam", izvērtējot procentuālā apmēra no minimālās mēnešalgas atbilstību valsts attīstības iespējām, kā arī iespējas rast nepieciešamo finansējumu uzturlīdzekļu izmaksai no Fonda, piemēram, meklējot veidus, kā palielināt regresa kārtībā atgūto līdzekļu apjomu no parādniekiem un samazināt nepamatotu pieprasījumu risku;

- noteikts sadarbībā ar Labklājības ministriju izvērtēt Fonda izdevumu straujo pieaugumu, analizējot izmaksu pieauguma cēloņus, un līdz 2018. gada 1. augustam iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar priekšlikumiem, lai ierobežotu turpmāku izmaksu pieauguma risku no Fonda un palielinātu regresa kārtībā atgūto līdzekļu apmēru. Jautājumu par Tieslietu ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu uzturlīdzekļu izmaksai izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" sagatavošanas procesā.

Atbilstoši dotajiem uzdevumiem, tika sagatavots Informatīvais ziņojums "Par valsts garantēto uzturlīdzekļu izmaksu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda". 2018. gada 11.septembrī, izskatot minēto ziņojumu,  Ministru kabinets atbalstīja tajā ietvertos pasākumus.

Ievērojot minēto, tiek izstrādāts Likumprojekts "Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā" (turpmāk – Likumprojekts).

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. oktobrī.

7.

Dokumenti

-

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2018. gada 2.oktobrim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juristes L.Šliseres e-pasta adresi: lelde.slisere@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore I. Ilgaža e-pasts: inita.ilgaza@tm.gov.lv tel.67036814

Pievienotie dokumenti