1.

Dokumenta veids

Tiesību akts – Likumprojekts " Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību"" (turpmāk – Likumprojekts)

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Civiltiesību politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Pašvaldības, valsts pārvaldes iestādes, zvērināti notāri, zvērināti tiesu izpildītāji, zemesgrāmatu tiesneši, tiesneši, ikviena privātpersona, kura atrodas kopīpašumā vai dalītajā īpašumā ar citām privātpersonām un valsti vai pašvaldību.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekta mērķis ir novērst dalīta īpašuma turpmāku pastāvēšanu bezmantinieka mantas vai bezīpašnieka lietas gadījumā starp valsti un pašvaldību, tādā veidā stiprinot Civillikumā nostiprināto zemes un būves vienotības principu.

 

Lai zeme un ēka (būve) veidotu vienotu īpašumu, Likumprojekts paredz, ka pašvaldībai piekrīt 1) būves (ēkas), ja tās ir patstāvīgs īpašuma objekts, tās atrodas uz pašvaldībai piederošas vai piekrītošas zemes un tās kļuvušas par bezmantinieku mantu vai bezīpašnieka lietu; 2) zeme, ja tā kļuvusi par bezmantinieku mantu vai bezīpašnieka lietu, uz tās ir pašvaldībai piederošas vai piekrītošas būves (ēkas), kas ir patstāvīgs īpašuma objekts.

 

Saskaņā ar Civillikuma 416., 417. un 930. panta piezīmi, ja patstāvīgs īpašuma objekts (jebkāda veida būves (ēkas) vai zeme) kļūst par bezīpašnieka lietu (Civillikuma 930. panta piezīme) vai bezmantinieku mantu (Civillikuma 416. un 417. pants), tas piekrīt valstij. Tādējādi, lai gan ir nostiprināts ēkas un zemes vienotības princips Civillikuma 968. pantā, tiek turpinātas dalītā īpašuma tiesiskās attiecības un netiek izveidots vienots nekustamais īpašums. Minētajos gadījumos dalītā īpašuma tiesiskās attiecības var rasties starp valsti un pašvaldību, tādēļ būtiski jau sākotnēji to novērst, paredzot izņēmumu, ka šādas nekustamas bezmantinieku mantas vai bezīpašnieka lietas piekrīt pašvaldībai nevis valstij. Likumprojekts aprakstīto problēmu novērsīs tādu nekustamo īpašumu gadījumos, kas kļūs par bezmantinieku mantu vai bezīpašnieka lietu pēc Likumprojekta spēkā stāšanās.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu ir plānots iesniegt izsludināšanai valsts sekretāru sanāksmē pēc sabiedriskās apspriešanas beigām.

7.

Dokumenti

  1. Likumprojekts uz 3 lapām (TMLik_210521_groz_CLSSL)
  2. Shēma uz 1 lapas (Shema_210521)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties Likumprojekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli par Likumprojektu tā izstrādes stadijā, līdz 2021. gada 9. jūnijam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par Likumprojektu lūdzam iesniegt rakstveidā, nosūtot tos uz e-pasta adresi: Linda.Strazdina@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta direktore Dagnija Palčevska, talr. 67036941, Dagnija.Palcevska@tm.gov.lv