1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts

“Grozījums Tiesnešu izdienas pensiju likumā”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa, kuru ietekmēs šis tiesiskais regulējums, ir personas – tiesneši, kuriem saskaņā ar Tiesnešu izdienas pensiju likuma 2.pantā noteikto, ir tiesības uz izdienas pensijas saņemšanu un kuri pirms tiesneša amata ieņemšanas ir strādājuši advokāta vai akreditētas augstskolas tieslietu specialitātes akadēmiskā personāla amatos.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekta mērķis ir nodrošināt samērīguma un vienlīdzības principa nodrošināšanu tiesneša izdienas stāža aprēķināšanā, atceļot advokāta un akreditētas augstskolas akadēmiskā personāla amatā nostrādātā laika 10 gadu termiņa ierobežojumu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. augusta vidū.

7.

Dokumenti

Likumprojekts TMlik_220719_izdienaspensija

Un anotācija TManot_220719_izdienaspensija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2019.gada 6.augustam atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juristes E.Krjukovas e-pasta adresi: eva.krjukova@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

Pievienotie dokumenti