Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

  1.

Dokumenta veids

Likumprojekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts “Kooperatīvo sabiedrību likums”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Kooperatīvās sabiedrības, kooperatīvo sabiedrību biedri un to amatpersonas.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Tieslietu ministrija ir izstrādājusi jaunu kooperatīvo sabiedrību regulējumu, kas aizstās šobrīd spēkā esošo Kooperatīvo sabiedrību likumu. Jaunais regulējums ir vērsts uz kooperatīvo sabiedrību pārvaldes atvieglošanu un tā mērķis ir nodrošināt, ka kooperatīvā sabiedrība ir efektīva saimnieciskās darbības forma kooperatīvās sabiedrības biedru kopīgo ekonomisko interešu realizēšanai un konkurētspējas vairošanai.

Plānotās izmaiņas skar plašu jautājumu loku. Jaunajā regulējumā ir plānots atvieglot kooperatīvo sabiedrību dibināšanas procesu, būtiski uzlabot kooperatīvo sabiedrību likvidācijas kārtību. Tāpat likumprojektā paredzēta kooperatīvo sabiedrību reorganizācijas kārtība (tajā skaitā, iespēja kooperatīvo sabiedrību pārveidot par kapitālsabiedrību, neveicot kooperatīvās sabiedrības likvidāciju), kas nav ietverta šobrīd spēkā esošajā Kooperatīvo sabiedrību likumā.

Likumprojekts būtiski paplašina iespējas biedriem piedalīties kooperatīvās sabiedrības pārvaldībā. Pirmkārt, jaunais likumprojekts paredz iespēju pieņemt lēmumu bez biedru kopsapulces sasaukšanas. Otrkārt, biedru kopsapulci varēs sasaukt elektroniski, un biedrs varēs piedalīties biedru kopsapulcē elektroniski. Treškārt, biedri varēs rakstveidā nosūtīt savu balsojumu par biedru kopsapulces darba kārtības jautājumiem pirms biedru kopsapulces, pašam biedram nepiedaloties biedru kopsapulcē. Ceturtkārt, kooperatīvās sabiedrības biedri varēs lemt par biedru kopsapulces kompetences nodošanu pārstāvju sapulcei. Vienlaikus, paredzot, atvieglotu lēmuma pieņemšanas procedūru, ir noteikti arī biedru aizsardzības mehānismi. .

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektus plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē ne ātrāk kā 2017. gada 12. janvārī.

 

 

7.

Dokumenti

Likumprojekts „Kooperatīvo sabiedrību likums” (TMlik_131216_KoopSabLik;) un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TManot_131216_KoopSabLik).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Likumprojekts kopā ar sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju) tiks ievietoti Tieslietu ministrijas mājaslapā internetā www.tm.gov.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto Likumprojektu lūdzam iesniegt rakstveidā no Likumprojekta publicēšanas dienas līdz 2017. gada 5. janvārim, nosūtot tos uz e-pasta adresi: Kaspars.Vecozols@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Civiltiesību departamenta direktora p.i. Laila Medin, 67046146, Laila.Medin@tm.gov.lv

 

Pievienotie dokumenti