1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politikas joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Likumprojekts attieksies uz ikvienu fizisku un juridisku personu, kurai nostiprinātas tiesības vai kura nākotnē vēlēsies nostiprināt īpašuma tiesības.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Lai veicinātu dokumentu iesniegšanu zemesgrāmatā elektroniskā veidā, likumprojekts paredz, ka, iesniedzot nostiprinājuma lūgumu, tajā skaitā Zemesgrāmatu likumā noteiktajos gadījumos iesniegumu un visus pārējos nostiprināšanai nepieciešamos dokumentus elektroniski, kancelejas nodeva ir maksājama 90 % apmērā no Zemesgrāmatu likumā noteiktā apmēra.

Vienlaikus ar Plānā dotā uzdevuma izpildi tiek pārskatītas kancelejas nodevas par rajona (pilsētas) tiesu veiktajām darbībām zemesgrāmatu lietās, tās noapaļojot līdz veselam skaitlim. Proti, likumprojekts paredz, lai nodrošinātu vienkāršību kancelejas

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots, ka Likumprojekti stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī.

7.

Dokumenti

Likumprojekts “Grozījumi Zemesgrāmatu likumā”

Likumprojekta “Grozījumi Zemesgrāmatu likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts “Grozījumi Zemesgrāmatu likumā”

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2021. gada 6. septembrim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktores  K.Miļevskas e-pastu:
Kristine.Milevska@tm.gov.lv .

10.

Cita informācija

 

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore K.Miļevska e-pasts: Kristine.Milevska@tm.gov.lv, tel.67036813.