Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Par Latvijas valsts himnu” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

„Grozījumi likumā "Par Latvijas valsts himnu"" (turpmāk – likumprojekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Likumprojektā noteiktais attieksies uz visiem valsts iedzīvotājiem, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm un privāto tiesību juridiskajām personām, kam saskaņā ar likumu “Par Latvijas valsts himnu” ir pienākums attiecīgajos gadījumos atskaņot himnu.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Lai nodrošinātu nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēmu, nepieciešams papildināt likumu "Par Latvijas valsts himnu" ar normām, kas paredz administratīvo atbildību par klajas necieņas izrādīšanu valsts himnai, kā arī nosaka kompetento iestādi, kurai piekritīga soda piemērošana par šo pārkāpumu. Minētie grozījumi aizstās Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.44 pantā ietverto atbildību par klajas necieņas izrādīšanu valsts himnai.

Lai novērstu gadījumus, kad persona izrāda necieņu ne tikai pret pašu Latvijas valsts himnu, bet arī pret tās atveidojumu, ir nepieciešams paredzēt administratīvo atbildību arī par necieņas izrādīšanu Latvijas valsts himnas atveidojumam. Tādā veidā Latvijas valsts himnai kā Latvijas valsts simbolam tiks nodrošināta pienācīga aizsardzība.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē šajā gadā.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts uz 1 lapas;

Noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz 4 lapām.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, līdz 2017. gada 20. februārim sniedzot viedokli rakstveidā atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta Administratīvo tiesību nodaļas juristes L.Jonikānes e-pasta adresi: Liva.Jonikane@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta direktore Anda Smiltēna;

Anda.Smiltena@tm.gov.lv; tel.67036814.

 

 

Pievienotie dokumenti