Dokumenta veids

Likumprojekts

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās"

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tiesību politika

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa - jebkura fiziska un juridiska persona, zemes īpašnieks, uz kura zemes atrodas ēkas (būves) ar nenoskaidrotu piederību, kas uzceltas padomju laikā.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekta mērķis – radīt tiesisku pamatu likuma "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību" (turpmāk – Spēkā stāšanās likums) 14. panta ceturtajā daļā noteikto ēku (būvju), kas uzceltas līdz 1993. gada 5. aprīlim, apvienošanai vienā īpašumā ar zemi.

Paredzēts, ka likumprojekts stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī, vienlaikus ar grozījumiem Civilprocesa likumā kā saistītajā likumprojektā ietvertā mehānisma praktiskai ieviešanai.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. septembrī.

Dokumenti

Likumprojekts un anotācija

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2021. gada 2. septembrim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1.apakšpunktam.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Starptautisko un procesuālo tiesību nodaļas juristes D.Vārnas e-pasta adresi: dace.varna@tm.gov.lv

Cita informācija

Nav

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Starptautisko un procesuālo tiesību  nodaļas juriste Dace Vārna, tālr. 67036956, e-pasta adrese: dace.varna@tm.gov.lv