1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 18. jūnija noteikumos Nr. 267 "Noteikumi par publisku dokumentu legalizāciju ar apliecinājumu (apostille)"" (turpmāk – noteikumu projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Zvērināti notāri, Latvijas Zvērinātu notāru padome, institūcijas, kurām Latvijas Zvērinātu notāru padome varētu lūgt paraksta parauga, zīmoga un personas koda iesniegšanu, kā arī personas, kuras vērsīsies pie zvērinātiem notāriem publiska dokumenta legalizācijai ar apliecinājumu apostille.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts izstrādāts, lai saīsinātu laika periodu, kurā iestādei nepieciešams iesniegt dokumenta īstuma apliecināšanai nepieciešamo paraksta paraugu, no trīs mēnešiem uz vienu mēnesi. Tāpat noteikumu projekts paredz zvērinātiem notāriem pieprasīt un apstrādāt amatpersonu personas kodus, tos salīdzinot ar elektroniskajā parakstā iekļautajiem personas kodiem. Tādējādi zvērinātiem notāriem būs iespējas nepārprotami identificēt dokumentu parakstījušo amatpersonu un droši veikt elektroniski parakstītu publisku dokumentu legalizāciju ar apliecinājumu apostille.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots iesniegt Valsts kancelejā š.g. jūlijā.

7.

Dokumenti

-

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2021. gada 22. jūlijam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juristes K. Alberingas e-pasta adresi: kristine.alberinga@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore K. Miļevska e-pasts: kristine.milevska@tm.gov.lv tel.67036813