Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Datu valsts inspekcijas direktora amata pretendentu pieteikšanās, atlases, vērtēšanas, kā arī inspekcijas direktora atbrīvošanas no amata pamata izvērtēšanas kārtība” izstrādes procesā (līdz 2018. gada 14. decembrim)
 

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts "Datu valsts inspekcijas direktora amata pretendentu pieteikšanās, atlases, vērtēšanas, kā arī inspekcijas direktora atbrīvošanas no amata pamata izvērtēšanas kārtība "

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa ir:

  1. Datu aizsardzības speciālisti.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts "Datu valsts inspekcijas direktora amata pretendentu pieteikšanās, atlases, vērtēšanas, kā arī inspekcijas direktora atbrīvošanas no amata pamata izvērtēšanas kārtība" izstrādāts, lai nodrošinātu kārtību, kādā notiek Datu valsts inspekcijas direktora amata pretendentu pieteikšanās, pretendentu atlases un vērtēšanas, kā arī kārtību kādā izvērtē jautājumu par inspekcijas direktora atbrīvošanu no amata, paredzot komisijas izveides darbības un lēmumu pieņemšanas kārtību.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. decembrī.

7.

Dokumenti

-

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2018. gada 14. decembrim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta Politikas izstrādes un reliģijas lietu nodaļas vadītājas e-pasta adresi: Jevgenija.Kucane@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktore O.Zeile e-pasts: Olga.Zeile@tm.gov.lv

 

 

Pievienotie dokumenti