1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa ir jebkurš publisko (Saeima, Valsts prezidents, Ministru kabinets, Ministru prezidents, Satversmes tiesa, pašvaldības, ministrijas, tiesu izpildītāji, zvērināti notāri, tiesas, Centrālā vēlēšanu komisija, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Banka, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs un daudzas citas valsts institūcijas) vai privāto tiesību subjekts (komersants, biedrība, fiziska persona u.c.).

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Pēc Tieslietu ministrijas iniciatīvas tiek pārskatīti spēkā esošie Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumi Nr. 916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 916), jo šobrīd tie satur pārāk detalizētu regulējumu, kas līdzinās mācību līdzeklim vai vadlīnijām dokumentu izstrādē, turklāt daudzas normas nerada tiesiskās sekas to neievērošanas gadījumā.

Ņemot vērā minēto, lai mazinātu normatīvismu un atvieglotu iepazīšanos ar normatīvo aktu prasībām dokumentu izstrādes un noformēšanas jomā, Tieslietu ministrija plāno virzīt Ministru kabineta noteikumu projektu "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" (turpmāk – projekts), kas sagatavots, pārskatot MK noteikumos Nr. 916 ietvertās prasības.

Projektā ir saglabāts regulējums par Dokumentu juridiskā spēka likuma 4. pantā noteikto dokumenta rekvizītu noformēšanu, kas ietekmē vai var ietekmēt dokumenta juridisko spēku. Regulējums, kas nerada tiesiskās sekas, tiek svītrots. Projektā vienlaikus ņemta vērā esošā prakse dokumentu noformēšanā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. martā.

7.

Dokumenti

  1. Ministru kabineta noteikumu projekts "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" (TMnot_010218_dok);
  2. Ministru kabineta noteikumu projekta "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TManot_010218_dok).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2018.gada 19.februārim.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli lūgums sniegt, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšanas departamenta juristes Ē.Inkinas e-pasta adresi: erika.inkina@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšanas departamenta juriste Ērika Inkina, e-pasts: erika.inkina@tm.gov.lv, tālr.67036969

Pievienotie dokumenti