Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi"" izstrādes procesā (līdz 2020. gada 27. janvārim)
 

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

 

2.

Dokumenta nosaukums

 

"Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi"" (turpmāk – projekts).

 

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

 

Valsts valodas politika

 

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ieslodzījuma vietu pārvalde, Privāto tiesību juridiskās personas

 

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir svītrot aktualitāti zaudējušos punktus Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 733), noteikt nepieciešamo valsts valodas zināšanu un prasmju apjomu atsevišķiem Ieslodzījuma vietu pārvaldes (turpmāk – pārvalde) amatiem un grupā "1114 Biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību un politisko partiju amatpersonas" ietvertajiem amatiem, kā arī noteikt jaunu pārejas laiku personu, kuru profesionālo un amata pienākumu pildīšanai mainīts nepieciešamais valsts valodas zināšanu un prasmju apjoms, valsts valodas apguvei.

 

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Pēc sabiedriskās līdzdalības procesa noslēgšanas projektu ir paredzēts izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

 

7.

Dokumenti

1. Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi"" (TMNot_011119_valsts_valoda);

2. Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi"" atzīšanu par spēku zaudējušiem" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_011119_valsts_valoda).

 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2020. gada 27. janvārim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam.

 

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz Valsts valodas centra e-pasta adresi info@vvc.gov.lv

 

10.

Cita informācija

Nav

 

11.

Atbildīgā amatpersona

Valsts valodas centra Valodas kontroles departamenta vadītājs, direktora vietnieks Viesturs Razumovskis, e-pasts: viesturs.razumovskis@vvc.gov.lv, tel. Nr. 67334633

Pievienotie dokumenti