Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 8. novembra noteikumos Nr. 859 "Noteikumi par privātpersonai atlīdzināmo juridiskās palīdzības izmaksu maksimālo apmēru"" izstrādes procesā (līdz 2020.gada 7.februārim)

1.

Dokumenta veids

Noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Noteikumu projekts

"Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 8. novembra noteikumos Nr. 859 "Noteikumi par privātpersonai atlīdzināmo juridiskās palīdzības izmaksu maksimālo apmēru""

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa, kuru ietekmēs šis tiesiskais regulējums, ir personas, kuras ir iesaistītas publiski tiesiskajās attiecībās ar iestādēm un attiecībā, uz kurām tika veikta prettiesiska faktiskā rīcība vai izdots prettiesisks administratīvais akts, un persona savu tiesību realizācijai ir izmantojusi juridiskās palīdzības sniegšanas pakalpojumu.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir nodrošināt skaidru, saprotamu un taisnīgu regulējumu, kas paredz atlīdzināt juridiskās palīdzības izmaksas gadījumā, ja personu skāra valsts iestādes prettiesiska faktiskā rīcība vai izdots prettiesisks administratīvais akts.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. februārī.

7.

Dokumenti

Likumprojekts TMnot_270120_jurpal

Un anotācija TManot_270120_jurpal

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2020.gada 7.februārim atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juristes E.Krjukovas e-pasta adresi: eva.krjukova@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

Pievienotie dokumenti