Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „„Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 25. septembra noteikumos Nr.641 “Noteikumi par iesnieguma veidlapu paraugiem juridiskās palīdzības līguma slēgšanai”” (turpmāk – Noteikumu projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa ir Juridiskās palīdzības sniedzēji, kuri sniegs valsts nodrošināto juridisko palīdzību bāriņtiesas lēmuma par bērna tiesību un tiesisko interešu aizsardzību pārsūdzēšanas ietvaros.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta 2012. gada 25. septembra noteikumos Nr.641 “Noteikumi par iesnieguma veidlapu paraugiem juridiskās palīdzības līguma slēgšanai” (turpmāk – Noteikumi) noteic veidlapu paraugus iesniegumam par juridiskās palīdzības līguma slēgšanu.

2016. gada 6. janvārī stājās spēkā grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā (turpmāk – grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā), kas cita starpā paredz, ka valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība tiks sniegta bāriņtiesas pieņemtā lēmuma pārsūdzēšanai bērnu tiesību un tiesisko interešu aizsardzības lietās. Ņemot vērā minēto, Noteikumu 1. - 3. pielikumā – veidlapu paraugos - nepieciešams veikt tehniskus grozījumus, paredzot iespēju potenciālajam juridiskās palīdzības sniedzējam izdarīt atzīmi, ka juridiskās palīdzības sniedzējs var nodrošināt juridisko palīdzību bāriņtiesas lēmuma par bērna tiesību un tiesisko interešu aizsardzību pārsūdzēšanas ietvaros.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē līdz š.g.21. aprīlim.

7.

Dokumenti

  1. Noteikumu projekts uz divām lapām;
  2. Noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz trīs lapām.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2016. gada 29. martam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juriskonsultes S.Šubes e-pasta adresi: Sindija.Sube@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore I.Ilgaža e-pasts: Inita.Ilgaza@tm.gov.lv tel.67036814.

 

Pievienotie dokumenti