1.

Dokumenta veids

Noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem"".

 

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķauditorija

Projektā ietvertais regulējums skar personas, kuras:

1) vēlas noslēgt laulību Latvijā;

2) lūdz aktualizēt civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu;

3) pieprasa civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecinošos dokumentus.

Sabiedrības mērķgrupa viedokļa sniegšanai ir ikviena persona.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem"" mērķis ir noteikt iesnieguma par laulības noslēgšanu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (e-parakstu) un laika zīmogu, detalizētāku izskatīšanas kārtību, vienlaikus precizējot Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumu Nr. 761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem" esošo regulējumu, novēršot konstatētās neatbilstības faktiskajai situācijai.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

1. Projekts uz 5 lapām (TMNot_270218_iesniegums).

2. Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz 9 lapām (TMAnot_010318_iesniegums).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2018. gada 16. martam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.¹ apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjiem lūgums sniegt viedokli nosūtot to uz Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta e-pasta adresi: dzimts.dep@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta direktore Solvita Saukuma-Laimere, tālr. 67226222, e-pasts: Solvita.Saukuma.Laimere@tm.gov.lv

 

 

Pievienotie dokumenti