Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu" izstrādes procesā (līdz 2018. gada 17. decembrim)
 

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

"Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecas uz ieslodzītajām personām un ieslodzījuma vietu ārstniecības personām.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir noteikt atšķirības ieslodzīto piekļuvei vienotās veselības nozares elektroniskajai informācijas sistēmai un tiesības veikt attiecīgas darbības ar minētajā sistēmā uzkrātajiem datiem, lai nodrošinātu ieslodzīto veselības aprūpi atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu" noteiktajam, kas attiecībā uz ieslodzītajiem spēkā stāsies 2019. gada 1. janvārī.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projekta saskaņošana ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi un Veselības ministriju tika uzsākta 2018. gada septembrī.

Noteikumu projektu plānots iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra sēdē steidzamības kārtā, ņemot vērā to, tam jāstājas spēkā 2019. gada 1. janvārī, lai nodrošinātu pilnvērtīgu veselības informācijas sistēmas darbību attiecībā uz ieslodzītajām personām un ieslodzījuma vietu ārstniecības personām.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (TMNot_031218_e-veseliba) un

sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_031218_e-veseliba)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt par to viedokļus, noteikumu projekts saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 13. punktu ievietots Tieslietu ministrijas mājas lapā. Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2018. gada 17. decembrim atbilstoši minēto noteikumu 7.4.1 apakšpunktā minētajam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto noteikumu projektu lūdzam iesniegt rakstveidā no noteikumu projekta publicēšanas dienas līdz 2018. gada 17. decembrim, nosūtot tos uz e-pasta adresi: Keta.France-Bamblovska@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Olga Zeile, tālr. 67046134, Olga.Zeile@tm.gov.lv

Pievienotie dokumenti