Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 412 "Noteikumi par rajona (pilsētas) tiesām, apgabaltiesām un šo tiesu darbības teritorijām"" izstrādes procesā (līdz 20. decembrim)
 

Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

  1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 412 "Noteikumi par rajona (pilsētas) tiesām, apgabaltiesām un šo tiesu darbības teritorijām""

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

 Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Personas, kuras vēršas tiesā, tiesneši, tiesu darbinieki, tiesībaizsardzības iestādes

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 412 "Noteikumi par rajona (pilsētas) tiesām, apgabaltiesām un šo tiesu darbības teritorijām"" (turpmāk – Noteikumu projekts) izstrādāts, pamatojoties uz Tieslietu padomes 2016. gada 28. novembra lēmumu Nr. 82 “Par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas un Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas reorganizācijas plānu”, ar kuru apstiprimāts Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas un Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas reorganizācijas plāns, pievienojot Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesu Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesai un precizējot reorganizētās tiesas nosaukumu - Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa, paredzot, ka reorganizācija pabeidzama ar 2017. gada 1. februāri (turpmāk – TP Lēmums). Atbilstoši apstiprinātajam plānam, Tieslietu ministrijai līdz 2016. gada 10. decembrim uzdots izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 412 “Noteikumi par rajona (pilsētas) tiesām, apgabaltiesām un šo tiesu darbības teritoriju””.

Minētā uzdevuma izpilde cita starpā ir saistīta ar Valdības rīcības plānā Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai iekļauto uzdevumu - turpināt iesāktās tiesu teritoriju reformas, izlīdzinot tiesu noslodzi un efektivizējot tiesu darba organizāciju. (Ministru kabineta 2016. gada 3.maija rīkojums Nr. 275, 142. uzdevums).

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu paredzēts pasludināt par Ministru kabineta lietu.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts;

Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par Ministru kabineta noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt viedokli, Ministru kabineta noteikumu projekts, saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” ievietots Tieslietu ministrijas interneta mājas lapā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto procesa aprakstu intereses gadījumā lūdzam iesniegt rakstveidā divu nedēļu laikā no publicēšanas dienas (līdz 20.decembrim), nosūtot tos uz e-pasta adresi: daina.obuka@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

 -

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore Inita Ilgaža, tālr. 67036814, inita.ilgaza@tm.gov.lv

Pievienotie dokumenti:

  1. Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 412 "Noteikumi par rajona (pilsētas) tiesām, apgabaltiesām un šo tiesu darbības teritorijām""
  2. Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

Pievienotie dokumenti